Statut

STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną i samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.

 

§ 2

Koło może posługiwać się skróconymi nazwami SKNH lub SKNH UŚ.

 

§ 3

Koło działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 4

Celami Koła są:

1) pomoc w pogłębianiu zainteresowań naukowych i kulturalnych członków Koła oraz samokształceniu;

2) promowanie nauki, szczególnie z zakresu historii w kraju i za granicą;

3) współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego służąca rozwojowi zainteresowań naukowych i kulturalnych, a także samokształceniu;

4) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, a także zawodowej;

5) rozwijanie i umacnianie życia koleżeńskiego członków Koła.

 

§ 5

Koło realizuje wymienione wyżej cele poprzez:

1) działalność poszczególnych Sekcji;

2) organizowanie spotkań o charakterze naukowym takich jak: odczyty, dyskusje, debaty, seminaria, sympozja, konferencje lub zjazdy;

3) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;

4) organizowanie wydarzeń o charakterze naukowo-kulturalnym takich jak: wyjazdy, obozy, wycieczki i warsztaty;

5) gromadzenie księgozbioru o charakterze naukowym, szczególnie z zakresu historii oraz udostępnianie go członkom Koła;

6) realizowanie innych przedsięwzięć zgodnych z zapisami niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA

 

§ 6

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

§ 7

1) Członkostwo zwyczajne Koła uzyskuje się z chwilą dokonania wpisu na listę członków.

2) Członkiem zwyczajnym może zostać:

a) każdy student kierunku prowadzonego przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego;

b) za zgodą Prezesa Koła student innego kierunku prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim.

3) Członek zwyczajny Koła ma prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła;

b) współdecydować o działalności Koła poprzez uczestnictwo, zabieranie głosu i zgłaszanie wniosków podczas Zebrania Walnego;

c) korzystać z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w użytkowaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;

d) kandydować w wyborach na funkcję członka Zarządu Koła lub Przewodniczącego Sekcji;

e) wybierać członka Zarządu Koła i Przewodniczącego Sekcji.

4) Członkowie zwyczajni Koła są zobowiązani do:

a) dbania o dobre imię Koła;

b) aktywnego realizowania celów statutowych Koła;

c) przynależności do co najmniej jednej Sekcji;

d) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Zebrania Walnego;

e) podporządkowania się decyzjom Zarządu Koła i Przewodniczącego Sekcji, do której członek przynależy;

f) uczestnictwa w Zebraniu Walnym.

5) Skreślenie z listy członków zwyczajnych Koła następuje decyzją Zarządu:

a) po ukończeniu studiów na kierunku prowadzonym przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego;

b) po ukończeniu studiów na innym kierunku prowadzonym przez Uniwersytet Śląski, jeśli członkostwo zwyczajne zostało przyznane za zgodą Prezesa Koła;

c) po osobistym złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Koła i uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Koła;

d) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka zwyczajnego;

e) w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał Zebrania Walnego, niepodporządkowywania się decyzjom Zarządu Koła lub Przewodniczących Sekcji.

6) Odwołanie od decyzji Zarządu Koła wydanej na podstawie § 7 pkt 5 ppkt d oraz e następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu z listy członków. Odwołanie należy złożyć na ręce członka Zarządu Koła. Odwołanie rozpatrywane jest podczas najbliższego Zebrania Walnego, na którym osoba odwołująca się musi stawić się osobiście.

7) Członek usunięty z Koła skutkiem decyzji Zarządu Koła może zapisać się do niego ponownie na początku nowego roku akademickiego.

 

§ 8

1) Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla działalności Koła, którą podczas Zebrania Walnego wybrano zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego.

2) Członek honorowy:

a) nie dysponuje prawem wyborczym;

b) posiada głos doradczy;

c) wspiera działalność Koła w zakresie realizacji celów zgodnych z niniejszym Statutem.

3) Na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego, Zebranie Walne zwykłą większością głosów może pozbawić członka honorowego członkostwa w Kole.

Podział strony

§ 9

1) Członkiem wspierającym może zostać osoba zasłużona dla działalności Koła, którą podczas Zebrania Walnego wybrano zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego.

2) Członek wspierający:

a) nie dysponuje prawem wyborczym;

b) posiada głos doradczy;

c) wspiera działalność Koła w zakresie realizacji celów zgodnych z niniejszym Statutem.

3) Na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego, Zebranie Walne zwykłą większością głosów może pozbawić członka wspierającego członkostwa w Kole.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KOŁA

 

§ 10

Zebranie Walne stanowi najwyższą władzę Koła.

 

§ 11

1) W Zebraniu Walnym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła, a także: Opiekun Naukowy, pracownicy Instytutu Historii i zaproszeni goście.

2) Decyzje w sprawie działalności Koła mogą podejmować jedynie członkowie zwyczajni Koła uczestniczący w Zebraniu Walnym.

3) Zebranie Walne podejmuje prawomocne decyzje zwykłą większością głosów przy obecności kworum co najmniej 1/3 członków Koła.

4) Jeżeli Walne Zebranie Członków nie zbierze kworum na zwołanym posiedzeniu, Prezes Koła zwołuje następne Zebranie Walne w drugim terminie, który następuje 10 minut po pierwszym i jego decyzje są obowiązujące bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 12

1) Zebranie Walne jest zwoływane:

a) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Koła;

b) na wniosek Zarządu Koła;

c) na wniosek Opiekuna Naukowego;

d) na potrzeby wyboru członków Zarządu Koła i Przewodniczących Sekcji, a także podsumowania działalności Zarządu Koła oraz Sekcji.

2) Data planowanego Zebrania Walnego musi być podana do publicznej wiadomości wszystkim Członkom Koła co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem obrad w mediach społecznościowych Koła oraz w korespondencji mailowej.

3) Obrady Zebrania Walnego prowadzi Prezes Koła lub wyznaczona przez niego osoba.

4) Każde głosowanie podczas Zebrania Walnego odbywa się w sposób bezpośredni, równy i jawny.

5) Po każdym Zebraniu Walnym Sekretarz Koła ma obowiązek napisać sprawozdanie i podać je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Koła w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia obrad.

 

§ 13

Zebranie Walne ma w swoich kompetencjach:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Koła;

2) wybór członków Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

3) odwołanie członków Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

4) ocenę sprawozdań Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

5) nadawanie godności członka honorowego i wspierającego oraz ich pozbawienia;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Koła;

7) rozwiązanie każdej Sekcji, jeżeli przez rok akademicki nie wykazała aktywności;

8.) uchwalanie Statutu i wprowadzanie w nim zmian;

9) rozwiązanie Koła.

 

§ 14

Zebranie Walne wybiera członków Zarządu Koła w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego oraz Przewodniczących Sekcji na ostatnim lub pierwszym Zebraniu Walnym w roku akademickim.

 

§ 15

1) Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.

2) W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

3) Kadencja Zarządu Koła trwa nie dłużej niż rok akademicki.

4) Członek Zarządu Koła nie może jednocześnie sprawować funkcji Przewodniczącego Sekcji.

5) Członek Zarządu Koła ma obowiązek przynależeć do Sekcji.

 

§ 16

Do obowiązków Zarządu Koła należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;

2) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju oraz za granicą, a także w kwestiach związanych z patronatem.

3) monitorowanie działalności poszczególnych Sekcji;

4) prowadzenie listy członków Koła;

5) wykonywanie uchwał Zebrania Walnego;

6) prowadzenie protokołów ze swojej działalności oraz składanie sprawozdania za okres działalności podczas Zebrania Walnego wraz z końcem kadencji;

7) dbanie o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

 

§ 17

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) zwoływanie Zebrania Walnego;

2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

3) wyznaczanie członkom Koła zadań służących realizacji celów statutowych Koła;

4) składanie wniosku na Zebraniu Walnym w sprawie nadania godności członka honorowego lub/i wspierającego;

5) inicjatywa uchwałodawcza na Zebraniu Walnym;

6) zarządzanie urządzeniami, zbiorami i pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu Koła;

7) powoływanie, zawieszanie działalności oraz rozwiązywanie poszczególnych Sekcji;

8.) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy członków po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Przewodniczącego Sekcji, do której dany członek przynależy.

 

§ 18

Prezes:

1) odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez siebie oraz Zarząd Koła;

2) reprezentuje Koło w kontaktach z władzami oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego;

3) przewodniczy Zebraniu Walnemu lub wyznacza osobę do prowadzenia obrad;

4) odpowiada za promocję działalności Koła poprzez prowadzenie strony internetowej oraz obecność w mediach;

5) podczas wyborów ma prawo wskazać kandydatów na funkcję Wiceprezesa i Sekretarza spośród Członków zwyczajnych Koła.

6) Prezes jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła.

 

§ 19

 

1) Wniosek w sprawie odwołania Prezesa może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych Koła, pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury na nowego Prezesa;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Prezesa Koła jest połączone z wyborem nowego Prezesa;

3) Prezes może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Wiceprezesowi dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował w związku z działalnością Koła. Wiceprezes pełni funkcję Prezesa do momentu nowych wyborów, które muszą się odbyć do 14 dni od momentu złożenia rezygnacji;

4) W przypadku, gdy Prezes nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, o czym pisemnie poinformuje on pozostałych członków Zarządu Koła, zastępują go kolejno Wiceprezes, Sekretarz. Posiadają oni wówczas wszelkie uprawnienia Prezesa.

 

§ 20

Wiceprezes:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła;

2) pomaga Prezesowi w realizacji obowiązków wynikających z jego funkcji;

3) dba o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

 

§ 21

1) Wniosek w sprawie odwołania Wiceprezesa może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych Koła, pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury nowego Wiceprezesa;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Wiceprezesa jest połączone z wyborem nowego Wiceprezesa.

 

§ 22

Sekretarz:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła;

2) prowadzi listę członków Koła;

3) odpowiada za dokumentowanie działalności Koła i jej archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

4) do jego obowiązków należy przygotowanie sprawozdania i podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Koła w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia obrad Zebrania Walnego.

 

§ 23

1) Wniosek w sprawie odwołania Sekretarza może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych Koła, pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury nowego Sekretarza;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Sekretarza jest połączone z wyborem nowego Sekretarza.

 

§ 24

Członek Zarządu Koła może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu osobie pełniącej obowiązki Prezesa Koła dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował w związku z działalnością Koła. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa ma 14 dni na zwołanie Zebrania Walnego w celu uzupełnienia składu Zarządu Koła.

 

ROZDZIAŁ V

SEKCJE TEMATYCZNE

 

§ 25

Działalność Sekcji tematycznych jest podstawową formą działalności Koła.

 

§ 26

1) Sekcję zakłada co najmniej trzech członków zwyczajnych Koła.

2) Założenie nowej Sekcji zatwierdza Zarząd Koła.

3) Jeżeli do Sekcji zapisanych jest mniej niż trzech członków, Zarząd Koła ma prawo rozwiązać Sekcję.

4) Zebranie Walne podjętą uchwałą ma prawo rozwiązać każdą Sekcję, jeżeli przez rok akademicki nie wykazała jakiejkolwiek aktywności.

 

§ 27

1) Przewodniczący każdej Sekcji jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła.

2) Jeden członek Koła może zostać Przewodniczącym wyłącznie jednej Sekcji.

3) Przewodniczący Sekcji nie może jednocześnie sprawować funkcji członka Zarządu Koła.

4) Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa rok akademicki.

5) Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Sekcji może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych Koła, Zarząd Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury na nowego Przewodniczącego Sekcji.

6) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Przewodniczącego Sekcji jest połączone z wyborem nowego Przewodniczącego Sekcji.

7) Przewodniczący Sekcji może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu osobie pełniącej obowiązki Prezesa Koła dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował w związku z działalnością Koła. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa ma 14 dni na zwołanie Zebrania Walnego w celu wybrania nowego Przewodniczącego Sekcji.

 

§ 28

Do obowiązków Przewodniczącego Sekcji należy:

1) zapewnianie pomocy naukowej członkom Sekcji;

2) promowanie działalności Sekcji na forum Koła;

3) przeprowadzenie w trakcie roku akademickiego jednej inicjatywy, o której mowa w § 5 pkt 2 lub 4;

4) prowadzenie aktualnej listy członków Sekcji;

5) złożenie pisemnego sprawozdania z półrocznej i rocznej działalności Sekcji na ręce Prezesa Koła.

6) w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 28 pkt 3 przez Przewodniczącego Sekcji, po wygaśnięciu jego obecnej kadencji nie może on zostać w nowym roku akademickim wybrany ponownie na stanowisko Przewodniczącego jakiejkolwiek Sekcji.

 

§ 29

Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji należy:

1) kierowanie działalnością Sekcji;

2) umożliwienie wolnego dostępu do urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła;

3) występowanie do Zarządu Koła o podjęcie współpracy z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju oraz za granicą, a także w kwestiach związanych z patronatem;

4) poinformowanie Zarządu Koła, a także wyrażenie opinii dla o braku aktywności członków zapisanych do Sekcji.

 

ROZDZIAŁ VI

OPIEKUN NAUKOWY

 

§ 30

1) Opiekun Naukowy sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Koła.

2) Opiekun Naukowy jest powoływany przez Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Pełni swoją funkcję do momentu odwołania lub rezygnacji.

3) Opiekunem Naukowym może zostać pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku zakończenia pracy w Instytucie Historii, przestaje on pełnić funkcję Opiekuna Naukowego.

4) Opiekun Naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

5) Odwołanie Opiekuna Naukowego następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Koła i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury na nowego Opiekuna Naukowego.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31

1) Zmiana postanowień Statutu Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego.

2) Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła może złożyć Zarząd Koła, grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła lub Opiekun Naukowy.

 

§ 32

1) Wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Zarząd Koła, grupa co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Koła lub Opiekun Naukowy.

2) Rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej ilością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. W przypadku tym nie obowiązuje zapis § 11 pkt 4.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>