Statut

STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną i samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.

§ 2

Koło może posługiwać się skróconymi nazwami SKNH lub SKNH UŚ.

§ 3

Koło działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celami Koła są:

1) pomoc w pogłębianiu studiów historycznych oraz innych zainteresowań naukowych i kulturalnych członków Koła;

2) promowanie nauki, szczególnie z zakresu historii;

3) współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego;

4) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

5) rozwijanie i umacnianie życia koleżeńskiego członków Koła.

§ 5

Koło realizuje wymienione wyżej cele poprzez:

1) działalność poszczególnych Sekcji Koła;

2) organizowanie spotkań o charakterze naukowym takich jak: odczyty, dyskusje, debaty, seminaria, sympozja, konferencje lub zjazdy;

3) uczestnictwo w wyżej wymienionych spotkaniach o charakterze naukowym;

4) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;

5) organizowanie wydarzeń o charakterze naukowo-integracyjnym takich jak: obozy, wycieczki i warsztaty;

6) gromadzenie księgozbioru o charakterze naukowym, szczególnie z zakresu historii oraz udostępnianie go wyłącznie członkom Koła;

7) realizowanie innych przedsięwzięć zgodnych z duchem niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA

§ 6

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może zostać:

1) każdy student kierunku prowadzonego przez Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego;

2) za zgodą Prezesa Koła student innego kierunku na Uniwersytecie Śląskim.

§ 8

1) członkiem wspierającym może zostać osoba prawna akceptująca cele Koła i wspierająca jego działalność;

2) członek wspierający dysponuje głosem doradczym w sprawach dotyczących działalności Koła;

3) godność członka wspierającego nadaję Zarząd Koła w porozumieniu z Zebraniem Walnym.

4) członek wspierający nie dysponuje czynnym i biernym prawem wyborczym w ramach Koła.

§ 9

1) członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla działalności Koła;

2) członek honorowy dysponuje czynnym prawem wyborczym do Zarządu Koła i na funkcję Prezesa poszczególnych Sekcji Koła;

3) godność członka honorowego Koła nadaje Zebranie Walne zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

§ 10

Członkostwo Koła uzyskuje się z chwilą dokonania wpisu na listę członków przez członka Zarządu.

§ 11

Każdy członek Koła ma prawo:

1) przynależeć do trzech sekcji Koła;

2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła;

3) współdecydować o działalności Koła poprzez uczestnictwo i zabieranie głosu w Zebraniu Walnym;

4) korzystać z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w użytkowaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;

5) inicjatywy uchwałodawczej na Zebraniu Walnym;

6) zgłaszać podczas Zebrania Walnego w imieniu własnym lub grupy członków Koła propozycje dotyczące działalności Koła;

7) kandydować w wyborach do Zarządu Koła i na funkcję Prezesa Sekcji Koła;

8.) głosować w wyborach do Zarządu Koła i na funkcję Prezesa Sekcji Koła;

9) otrzymać zaświadczenie o udziale w wydarzeniach organizowanych przez Koło, o ile rzeczywiście brał w nich aktywny udział.

§ 12

1) punkt 8§11 nie dotyczy członków wspierających;

2) punkty 7 i 8§11 nie dotyczą członków wspierających i honorowych.

§ 13

Członkowie Koła są zobowiązani do:

1) dbania o rozwój i dobre imię Koła;

2) aktywnego realizowania celów statutowych Koła poprzez działalność w pracach co najmniej jednej Sekcji Koła;

3) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Zebrania Walnego;

4) podporządkowania się decyzjom Zarządu Koła;

5) uczestnictwa w co najmniej jednym Zebraniu Walnym w semestrze;

§ 14

Skreślenie z listy członków Koła następuje:

1) po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim, chyba że mowa o członkostwie honorowym;

2) po osobistym złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Koła i uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Koła;

3) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka;

4) w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał Zebrania Walnego lub niepodporządkowywania się decyzjom Zarządu Koła.

§ 15

1) po zaistnieniu co najmniej jednej przesłanki spośród wymienionych w punktach 3 i 4 § 14, Zarząd Koła decyduje o skreśleniu z listy członków;

2) powyższa decyzja Zarządu Koła wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Walne.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KOŁA

ZEBRANIE WALNE

§ 16

Zebranie Walne stanowi najwyższą władzę Koła.

§ 17

W Zebraniu Walnym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi, a także z głosem doradczym Opiekun Naukowy, pracownicy Instytutu Historii, członkowie wspierający oraz osoby współpracujące z Kołem i zaproszeni goście.

§ 18

Zebranie Walne podejmuje prawomocne decyzje większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Koła.

§ 19

Zebranie Walne jest zwoływane przynajmniej dwa razy w roku akademickim przez Zarząd Koła lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

§ 20

Nad obradami Zebrania Walnego czuwa Prezes Zarządu Koła.

§ 21

Zebranie Walne wybiera Zarząd Koła i Prezesów Sekcji Koła przed końcem roku akademickiego lub na jego początku.

§ 22

Każde głosowanie podczas Zebrania Walnego odbywa się w sposób bezpośredni, równy i jawny.

§ 23

Po każdym Zebraniu Walnym Sekretarz Zarządu ma obowiązek napisać sprawozdanie i ogłosić je w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia obrad.

§ 24

Zebranie Walne ma w swoich kompetencjach:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Koła;

2) wybór składu Zarządu Koła oraz Prezesów Sekcji Koła;

3) przyjmowanie sprawozdań Zarządu Koła oraz Prezesów Sekcji Koła;

4) nadawanie godności członka honorowego;

5) wykluczanie z członkostwa w Kole;

6) uchwalanie Statutu i wprowadzanie w nim zmian;

7) rozwiązanie Koła.

ZARZĄD KOŁA

§ 25

Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.

§ 26

W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Zarządu.

§ 27

Kadencja Zarządu Koła trwa rok.

§ 28

Do obowiązków Zarządu Koła należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;

2) monitowanie działalności poszczególnych Sekcji Koła;

3) prowadzenie listy członków Koła;

4) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem Koła;

5) wykonywanie uchwał Zebrania Walnego;

6) wydawanie członkom Koła zaświadczeń, o których mowa w punkcie 9 §11 niniejszego Statutu;

7) prowadzenie protokołów ze swojej działalności oraz składanie sprawozdania za okres swego urzędowania Zebraniu Walnemu wraz z końcem kadencji;

8.) dbanie o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) zwoływanie Zebrania Walnego;

2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

3) wyznaczanie członkom Koła zadań służących realizacji celów statutowych Koła;

4) składanie wniosku na Zebraniu Walnym w sprawie nadania godności członka honorowego;

5) nadaje godność członka wspierającego nadaję Zarząd Koła w porozumieniu z Zebraniem Walnym;

6) inicjatywa uchwałodawcza na Zebraniu Walnym;

7) zarządzanie urządzeniami, zbiorami i pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu Koła;

8.) powoływanie, zawieszanie działalności oraz odwoływanie poszczególnych Sekcji Koła;

9) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżącej działalności Koła;

10) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy członków.

§ 30

Prezes Zarządu Koła:

1) odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez siebie oraz Zarząd Koła;

2) reprezentuje Koło w kontaktach z władzami oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego;

3) przewodniczy Zebraniu Walnemu;

4) odpowiada za promocję działalności Koła poprzez prowadzenie strony internetowej oraz obecność w mediach.

§ 31

1) Prezes Zarządu Koła jest wybierany przez Zebranie Walne spośród zgłoszonych kandydatów;

2) wniosek w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Koła może złożyć grupa 1/3 członków Koła i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury nowego Prezesa Zarządu. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu jest połączone z wyborem nowego Prezesa Zarządu;

3) w przypadku rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu;

4)w przypadku, gdy Prezes Zarządu nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, o czym pisemnie informuje on pozostałych członków Zarządu Koła, zastępują go i posiadają wszelkie uprawnienia Prezesa kolejno: Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Zarządu lub w wyjątkowych sytuacjach członek Koła wyznaczony przez Prezesa.

§ 32

Wiceprezes Zarządu Koła:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród zgłoszonych kandydatów;

2) pomaga Prezesowi Zarządu w realizacji obowiązków wynikających z jego funkcji;

3) w szczególny sposób dba o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

§ 33

Sekretarz Zarządu Koła:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród zgłoszonych kandydatów;

2) po każdym Zebraniu Walnym ma obowiązek napisać sprawozdanie i ogłosić je w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia obrad;

3) odpowiada za umieszczanie ogłoszeń dotyczących działalności Koła w przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego oraz w mediach;

4) odpowiada za stan tablicy informacyjnej Koła;

5) prowadzi listę członków Koła;

6) odpowiada za dokumentowanie działalności Koła;

7) odpowiada za archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła.

§ 34

Członek Zarządu Koła może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi Zarządu dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował w związku z działalnością Koła. Prezes Zarządu ma 2 tygodnie na uzupełnienie składu Zarządu Koła.

 

ROZDZIAŁ V

SEKCJE TEMATYCZNE

§ 35

Działalność Sekcji tematycznych jest podstawową formą działalności Koła.

§ 36

1) Sekcję zakłada co najmniej trzech członków zwyczajnych Koła;

2) założenie nowej Sekcji zatwierdza Prezes Zarządu Koła.

§ 37

1) Prezes Sekcji wybierany jest podczas Zebrania Walnego spośród członków Koła;

2) jeden członek Koła może zostać Prezesem wyłącznie jednej Sekcji;

3) kadencja Prezesa Sekcji trwa rok;

4) Z braku przeprowadzania przynajmniej jednego wydarzenia, o którym mowa w punktach 2 i 5 § 5 niniejszego Statutu, Prezes Sekcji nie może zostać wybrany w najbliższych wyborach na stanowisko Prezesa Sekcji jakiejkolwiek Sekcji po wygaśnięciu obecnej kadencji.

§ 38

Do obowiązków Prezesa Sekcji należy:

1) zorganizowanie, wraz z członkami Sekcji, przynajmniej jednego spotkania o charakterze naukowym lub naukowo-integracyjnym w roku akademickim o których mowa w punktach 2 i 5 § 5 niniejszego Statutu;

2) złożenie pisemnego sprawozdania z rocznej działalności Sekcji na ręce Prezesa Zarządu Koła;

3) zapewnianie pomocy naukowej członkom Sekcji;

4) promowanie działalności Sekcji na forum Koła.

§ 39

Do kompetencji Prezesa Sekcji należy:

1) kierowanie działalnością Sekcji;

2) podejmowanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą;

3) wolny dostęp do urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

 

ROZDZIAŁ VI

OPIEKUN NAUKOWY

§ 40

Opiekun Naukowy sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Koła.

§ 41

Opiekun Naukowy jest powoływany przez Dyrekcję Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w porozumieniu z Zarządem Koła.

§ 42

Opiekunem Naukowym może zostać pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

§ 43

Opiekun Naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

§ 44

Opiekun Naukowy zatwierdza Statut Koła.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1) zmiana postanowień Statutu Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła oraz w porozumieniu z Opiekunem Naukowym;

2) wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła może złożyć Zarząd Koła lub grupa co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Koła;

3) w przypadku uchwalenia nowego Statutu Koła, obowiązuje tryb przedstawiony w powyższych punktach.

§ 46

1) rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła;

2) wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Zarząd Koła lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Koła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>