Regulamin

I. Nazwa, siedziba, teren działania

Studenckie Koło Naukowe Historyków /SKNH/ działa przy Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11, p. 026.

II. Cele i formy działania

- współpraca naukowa z Instytutem, udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut,

- organizowanie studenckich sesji naukowych i popularnonaukowych,

- praca samokształceniowa członków SKNH,

- organizowanie obozów, wycieczek i warsztatów naukowych,

- popularyzacja wiedzy historycznej.

III. Członkowie SKNH. Prawa i obowiązki

§1. Członkiem SKNH może być każdy student historii aktywnie uczestniczący w jego pracy.

AD. 1. Każdy członek SKNH otrzymuje zaświadczenie o aktywnym udziale w pracach SKNH, pod warunkiem, że w ciągu semestru brał udział w minimum dwóch aktywnych projektach SKNH, w tym jednej niepunktowanej  we wniosku stypendialnym, co pozostaje do dyspozycji zarządu SKNH UŚ.

AD 2. Członkiem stowarzyszonym może być każdy  student, który w przeszłości brał udział w pracach i projektach SKNH, a także student, który nigdy nie był członkiem SKNH, ale który to student(tudzież absolwent) chce brać udział w pracach i projektach SKNH UŚ.

§2. Każdy członek SKNH ma prawo brać udział we wszystkich pracach Koła, uczestniczyć i wnioskować na ogólnym zebraniu SKNH.

§3. Każdemu członkowi(poza członkami stowarzyszonymi) SKNH, przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze władz SKNH.

§4. Każdy członek SKNH ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, dbania o dobre imię Koła, propagowania jego działalności.

IV. Struktura organizacyjna SKNH

§1. W ramach SKNH działają sekcje współdziałające z poszczególnymi Zakładami Instytutu Historii.

AD. 1. SKNH UŚ posiada opiekuna naukowego, którego wybiera dyrekcja Instytutu Historii w ramach porozumienia z zarządem SKNH.

AD. 2. Każda z powołanych sekcji SKNH ma obowiązek posiadania opiekuna naukowego, wybranego przez przewodniczącego Sekcji, a także zarząd SKNH, w porozumieniu z wybranym przez prezesa Sekcji oraz Zarząd SKNH, wybranym pracownikiem naukowym.

§2. Sekcje tworzone są w miarę potrzeb z inicjatywy zainteresowanych członków Koła, zwłaszcza za zgodą zarządu Koła w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Historii.

§3. SKNH i każda jego sekcja posiada opiekuna naukowego, którzy są powoływani przez Dyrekcję Instytutu Historii.

V. Władze SKNH

§1. Najwyższym organem uchwałodawczym SKNH jest ogólne zebranie członków SKNH, zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim, przez zarząd Koła oraz, w kwestiach nagłych Zarząd SKNH.

§2. Organem wykonawczym jest Zarząd SKNH.

§3. Zarząd Koła składa się z:

- prezesa SKNH,

- wiceprezesa SKNH,

- sekretarza SKNH,

- skarbnika SKNH.

§4. Zarząd SKNH wybierany jest przez walne zgromadzenie  członków SKNH,  zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności 2/3 członków Koła.

§5. Kadencja władz trwa 12 miesięcy.

§6. Władze SKNH pełnią swe funkcje honorowo.

§7. Do kompetencji Zarządu należy koordynowanie pracy SKNH i reprezentowanie go na zewnątrz.

VI. Postanowienia końcowe

§1.Rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały ogólnego zebrania członków SKNH kwalifikowaną większością głosów (2/3 członków) w głosowaniu jawnym, oraz decyzją Zarządu SKNH.

§2. Zmiany regulaminu dokonuje (względnie) uchwala ogólne zebranie SKNH większością głosów wszystkich członków SKNH (2/3 członków) w głosowaniu jawnym, bądź na wniosek Zarządu SKNH w porozumieniu z opiekunem naukowym SKNH.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>