Sprawozdanie z uczestnictwa w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki

W dniach 25-27 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbył się XIV OZSA. Uniwersytet Śląski, a w szczególności Instytut Historii i Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ miało przyjemność reprezentować 4 studentów, z których każdy przedstawił wyniki swoich badań w zakresie archiwistyki i archiwaliów. Nasze koło reprezentowali:

Kamil Brela – „Zasoby archiwalne parafii ewangelickiej w Katowicach”

Paweł Gad – „System obiegu dokumentów w SEKAP”

Konrad Kołakowski – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”

Michał Przeniosło – „Relacje z działalności członków polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku na podstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Karaszewskiego”.

 

Sam zjazd był udanym doświadczeniem, a organizacja stała na wysokim poziomie. Także poziom referatów mógł budzić podziw słuchających. Ukaże się także pozjazdowa publikacja z najlepszymi referatami. Głosowanie na organizację kolejnej edycji wygrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkania Forum Nordystycznego SKNH UŚ

Celem Forum Nordystycznego SKNH UŚ  są interdyscyplinarne  spotkania dyskusyjne poświęcone historii i literaturze Skandynawii w wiekach średnich. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 15 marca 2012 r. podejmując w niewielkim jeszcze gronie temat Europy i jej mieszkańców, jakimi przedstawiają ich średniowieczne sagi skandynawskie.

Kolejne spotkanie: „Odyn:  mitologia, wierzenia, literatura” miało miejsce 12 maja 2012 r. Naszym gościem był mgr Remigiusz Gogosz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zrodziła się idea Spotkań Nordystycznych, dających inspirację podobnemu przedsięwzięciu na naszym Uniwersytecie. W dyskusji udział wzięły także przedstawicielki kół naukowych z filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, co zapowiada jednocześnie naszą współpracę w przyszłości. Spotkanie dało okazję do skonfrontowania warsztatu historyka i filologa w sposobie patrzenia na historię i literaturę średniowiecznej Północy.

Spotkania Forum  Nordystycznego SKNH UŚ realizowane będą ponownie od jesieni przyszłego roku akademickiego. Zapraszamy serdecznie!

XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Przygotowania do XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków trwają od blisko roku – ogólna koncepcja i ramowy program zostały opracowane jeszcze w okresie, w którym Katowice występowały jako kandydat do organizacji XX OZHS. Wówczas nawiązano pierwsze kontakty z instytucjami, z którymi prowadzona jest teraz współpraca oraz z potencjalnymi sponsorami, a także pozyskano patronaty honorowe Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Dyrektora Instytutu Historii UŚ. W kwietniu 2011, na sejmiku studentów historii podczas XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Katowice 9 głosami na 13, zostały wybrane organizatorem jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.

Wkrótce potem wybrano Komitet Organizacyjny XX OZHS, który składa się z dziewięciu osób, studentów oraz doktorantów:

 • Agata Muszyńska (koordynacja projektu): finanse, nadzór nad procesem kwalifikacji referatów
 • Bartłomiej Broda: współpraca z doktorantami i wolontariuszami
 • Dawid Madziar: kontakty z mediami
 • Marcin Król: promocja, strona i rejestracja internetowa, wydarzenia towarzyszące
 • Anna Kubica: koordynator studentów zagranicznych i logistyka
 • Katarzyna Kawecka: noclegi
 • Anna Knaś: aprowizacja
 • Alan Zych: wycieczki
 • Łukasz Jończyk: imprezy integracyjne

Komitet zbiera się przynajmniej raz na trzy tygodnie, dyskutując nad postępami w pracach i problematycznymi kwestiami. Jego działania wspiera prezes SKNH UŚ, Agata Krzon oraz opiekun SKNH UŚ, dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

Jeszcze pod koniec roku akademickiego 2010/2011 oraz wakacji opracowano szczegółową koncepcję Zjazdu oraz imprez towarzyszących oraz drobiazgowy kosztorys, obejmujący przewidywane koszty i możliwe źródła dofinansowania.

Harmonogram najważniejszych prac od tego okresu do stycznia 2012 przedstawiał się następująco:

 

sierpień 2011

 • Udało się pozyskać patronaty honorowe Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Władysława Stępniaka, Prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach Prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki oraz Prezesa oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach dr hab. Prof. UŚ Antoniego Barciaka.
 • Rozpoczęła się praca nad serwisem internetowym XX OZHS oraz systemem logowań. Jego zamysłem było, aby cały proces rejestracji na Zjazd i jego wydarzenia towarzyszące (od wysłania zgłoszenia referatu do rejestracji na noclegi, wycieczki i imprezy integracyjne) przebiegał w formie elektronicznej, poprzez serwis internetowy Zjazdu. System został skonstruowany tak, aby przetwarzał wprowadzane dane i zwracał je w formie plików tekstowych (list, tabel) co przy kilkuset uczestnikach na pewno ułatwi pracę organizatorom.

 

Wrzesień 2012

 • Patronat medialny nad XX OZHS objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach

Portal historyczny Historia.org.pl

oraz największe czasopismo o charakterze historycznym w Polsce, „Mówią Wieki”.

 

Październik 2012

 • Został uruchomiony serwis internetowy XX OZHS – xxozhs.us.edu.pl.

 • Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz na wniosek organizatorów przyznał dni dziekańskie, wolne od zajęć dydaktycznych, na czas obrad XX OZHS, w terminie 12-13 kwietnia 2012.
 • Patronat medialny nad XX OZHS objęło Radio Katowice

listopad 2012

 • Na stronie internetowej TVP Katowice ukazała się notka informująca o XX OZHS.

http://www.tvp.pl/katowice/patronaty/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/5594821

 • Zostały wysłane oficjalne zaproszenia do udziału w XX Zjeździe do wszystkich kół naukowych historyków oraz ośrodków akademickich w Polsce, na których prowadzony jest kierunek historia, a także do ośrodków zagranicznych z Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji, współpracujących z Uniwersytetem Śląskim. Zaproszenia zaopatrzone zostały w wymogi merytoryczne odnośnie zgłoszenia oraz wykaz istotnych terminów. Zaproszenie wraz z załącznikami ukazało się również na stronie internetowej patrona medialnego Zjazdu, Historii.org.pl.
 • Organizatorzy pozyskali wparcie biura KASK (Katowice Alternatywną Stolicą Kultury), którego dyrektor zobowiązał się opłacić koszty Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego oraz koncertu kończącego Zjazd.
 • Rozpoczęto starania o nieodpłatne udostępnienie Sali Sejmu Śląskiego na uroczystą inaugurację XX OZHS, a także westybulu w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego, w celu zorganizowania bankietu po inauguracji.
 • Patronat medialny nad Zjazdem objęły Dziennik Zachodni wraz z gazetą Echo Miasta.

 

 • Udało się pozyskać patronat honorowy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Na stronie ministerstwa pojawiła się notka o XX OZHS:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/patronaty/patronaty/artykul/xx-ogolnopolski-zjazd-historykow-studentow/

 

 • 15 listopada została uruchomiona I tura elektronicznych rejestracji, umożliwiająca zarejestrowanie swojego zgłoszenia.

Grudzień 2012

 • Odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Naczelnikiem Wydziału Promocji UM Katowic Waldemarem Bojarunem w sprawie wsparcia dla XX OZHS. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów transportu w czasie wycieczek i imprez integracyjnych, pokrycia kosztów usług przewodników PTTK oraz współ-sfinansowania jednego z wydarzeń towarzyszących Zjazdu: Gry Miejskiej w konwencji LARP-u historycznego.
 • Organizatorzy pozyskali dofinansowanie na XX OZHS od Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesława Kaczanowicza.
 • Swojego poparcia dla XX OZHS udzielił Marszałek Jerzy Gorzelik. Organizatorzy otrzymali pismo polecające, zaś Pan Marszałek zobowiązał się, że zwróci się z oficjalną korespondencją bezpośrednio do obiektów, które znajdują się na trasach wycieczek po regionie i ZKWK Guido, z prośbą o umożliwienie uczestnikom Zjazdu ich nieodpłatnego zwiedzania.
 • Ukazał się pierwszy wywiad z organizatorami Zjazdu na portalu Historia.org.pl.

http://www.historia.org.pl/index.php/publicystyka/publicystyka/wywiady/2800-zjazd-qpo-lskuq-wywiad-z-organizatorami-xx-ozhs-w-katowicach.html

 

 • Na potrzeby XX OZHS zostały zamówione bawełniane torby z nadrukiem, przedstawiającym logo konferencji, które zostaną przeznaczone dla uczestników i gości Zjazdu.

Styczeń 2012

 • Nawiązano współpracę ze sklepem „Woododobu”, który zajmuje się sprzedażą gier planszowych (podczas XX OZHS zostanie ustawione stoisko, poświecone tematyce planszowych gier historycznych), a także z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Policji Województwa Śląskiego (okresu międzywojennego), która weźmie udział w Grze Miejskiej.
 • Wysłane zostały oficjalne zaproszenia dla uczestników Zjazdu z krajów objętych procedurą wizową, a więc Białorusi i Ukrainy.
 • Ostatecznie ukształtowała się koncepcja panelu eksperckiego „Regionalizm, autonomia, separatyzm”, w którym udział wezmą eksperci z dziedziny historii (prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek), socjologii (prof. zw. dr hab. Jacek Wódz) oraz politologii (dr Małgorzata Myśliwiec).
 • Potwierdzono termin imprez integracyjnych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu dla uczestników XX Zjazdu (12 i 13 kwietnia)
 • 8 stycznia zakończyła się rejestracja zgłoszeń w serwisie XX OZHS. Organizatorzy otrzymali ponad 300 zgłoszeń z Polski oraz blisko 30 z zagranicy: z Niemiec (Uniwersytet w Bochum i Uniwersytet w Regensburgu), z Czech (Uniwersytet Ostrawski i Uniwersytet Karola w Pradze), ze Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), z Ukrainy (Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki), z Grodna (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) i z Rosji (Rosyjska Akademia Nauk). Zgłoszenia, składające się z tematu, abstraktu, wykazu źródeł i literatury oraz rekomendacji pracownika naukowego macierzystej uczelni, zostały przekazane do oceny pracownikom Instytutu Historii UŚ, którzy do końca stycznia zdecydują, które z nich zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Zjeździe, a które nie spełniają wymogów merytorycznych wystąpienia naukowego i tym samym zostaną odrzucone.

 

 

Publikacja „Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”

Publikacja „Pamiętnik z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach” to pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w kwietniu 2009 r. Na jej łamach opublikowane zostały referaty wygłoszone podczas dwóch dni obrad, których autorzy zdecydowali się przesłać swoje artykuły do druku. Redaktorami publikacji są mgr Bartłomiej Broda i mgr Joanna Popanda, a recenzentem naukowym dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

 

 

Publikacja „W 150-lecie wybuchu wojny secesyjnej”

W dniach 11-12 maja 2011 roku na Wydziale Naukowym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie wojny secesyjnej”. Udział wzięło w niej około 20 referentów z ośrodków w całej Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Marii Curii – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im Karola Wielkiego w Bydgoszczy oraz oczywiście Uniwersytetu Śląskiego, gospodarza konferencji, który był najliczniej reprezentowany. Po konferencji organizatorzy zaplanowali wydanie publikacji, obejmującej wygłoszone w czasie obrad referaty w formie poszerzonych artykułów.

Do końca czerwca 2011 roku autorzy mogli nadsyłać swoje teksty, które na okres wakacyjny zostały przekazane do recenzji dr hab. Dariuszowi Nawrotowi, który zgodził się zostać recenzentem naukowym planowanego tomu. We wrześniu 2011 roku artykuły wrociły z recenzji – wszystkie uzyskały pozytywną opinię i zostały zakwalifikowane do druku. W październiku rozpoczęła się redakcja naukowa oraz językowa tekstów, która systematycznie posuwa się do przodu. Z uwagi zarówno na pracochłonność tego procesu, jak i ograniczone zasoby finansowe, nie udało się zakończyć projektu w roku 2011. Organizatorzy przewidują, że publikacja ukaże się pod koniec roku akademickiego 2011/2012 i w tej chwili starają się pozyskać środki zewnętrzne na opłacenie składu tekstu i wydruku książki.

Wystawa pt. „Porucznik Stefan Gostkowski, Bohater nieznany.” : 17 – 19. 01.2012 r.

Wystawa poświęcona była osobie por. Stefana Gostkowskiego lotnika WP i RAF. Długoletniego działacza społecznego Ziemi Zawierciańskiej. Na wystawie prezentowane były zdjęcia (Skany zdjęć) z Anglii Francji, Egiptu, Włoch. Z lat 1940 – 1944. Autorami wystawy jest Danuta Ożarowska oraz Damian Domżalski. W instalacji pomagali wydatnie Krzysztof Kozioł i Grzegorz Rasz.

Spotkanie Sekcji Archiwalnej: 10.01.2012 r.

1. Ostateczne ustalenie tematów referatów na XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistów w Szczecinie.

Brela Kamil: Dokumenty najstarszych katowickich parafii na przykładzie parafii ewangelicko- augsburskiej i parafii katolickiej w Katowicach-Bogucicach.

Przeniosło Michał i Kołakowski Konrad: Działalność członków polskiego ruchu oporu napodstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Koraszewskiego.

Gad Paweł: System obiegu dokumentów w SEKAP.

2. Ustalenie obowiązków przy organizacji XX OZHS:

Jochymek Aleksandra, Kołakowski Konrad, Brela Kamil, Gad Paweł – opieka nad studentami zagranicznymi.

Przeniosło Michał i Skrodzka Sonia – pomoc przy rejestracji studentów i wydawaniu materiałów konferencyjnych.

Wydanie kalendarza „Wykładowcy na wesoło 2012”: 6.01.2012 r.

Z początkiem 2012 r. SKNHUŚ wypuściło w obieg kolejną, trzecią już edycję Kalendarza na Wesoło, zawierającego karykatury wykładowców. W tym roku kalendarz zmniejszył swój rozmiar do A5 i przybrał postać kalendarza biurowego, stojącego. W kalendarzu umieszczono karykatury: prof. zwycz. dr hab. Maria Wanda Wanatowicz, prof. UŚ dr hab. Sylwester Fertacz, doc. dr hab. Andrzej Topol, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr Jarosław Tomasiewicz, dr Aleksandra Skrzypietz, dr Jacek Kaniewski, dr Kazimierz Miroszewski, mgr Katarzyna Niemczyk, mgr Marcela Gruszczyk, mgr Damian Halmer, mgr Bożena Małachowska. Autorami karykatur byli Agnieszka Jakimiec (gościnnie), Anna Kubica i Krzysztof Kozioł, wierszyki ułożyli Łukasz Jończyk oraz Marcin Młodzik. Kalendarz wydrukowano w nakładzie 60 sztuk.

Spotkanie sekcji Kresów Wschodnich: 10.01.2012 r.

Dzięki działaniom Roberta Grajnego Sekcja Kresów Wschodnich SKNHUŚ nawiązała współpracę z Szkołą Średnią nr 10 im. Marii Magdaleny w Lwowie, która zaowocuje konferencją dotyczącą okresu napoleońskiego w dniach 6 – 9 luty. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli: Robert Grajny, Ola Białek, Katarzyna Bajorek,Jessika Kubasiak, Konrad Kołakowski, Mateusz Witek

Spotkanie Sekcji Archeologii i Historii Starożytnej: 15.12.2011 r.

N spotkaniu sekcji Pan Grzegorz Bartusik wygłosił referat pt. „Julian Apostata a katowicka Katedra Chrystusa Króla. O Płaskorzeźbie z katowickiej Katedry jako o szczególnym przejawie recepcji antyku”.