Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ – 30.03.2021 r.

30 marca 2021 roku o godzinie 19.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się trzecie Zebranie Walne, którego głównym celem było wybranie nowego Przewodniczącego Sekcji Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej po zrezygnowaniu ze sprawowania tej funkcji Seweryna Botora.

Na stanowisko Przewodniczącego Sekcji zgłosił się jako jedyny Marcin Wawiórko, który na wstępie przedstawił się zgromadzonym i wyjaśnił, dlaczego chciałby objąć to stanowisko. Następnie odbyło się głosowanie, w wyniku którego został wybrany Przewodniczącym Sekcji Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej –  głosów: 14 za; 1 się wstrzymała.

Z uwagi, że Katarzyna Gałęziok zrezygnowała ze stanowiska Przewodniczącej Sekcji Historii Kobiet, Zarząd zdecydował o zlikwidowaniu tej Sekcji argumentując swoją decyzję mało liczbą członków w Sekcji oraz jej słabą aktywnością w ostatnich latach.

W dalszej części Zebrania, Prezes – Karol Kustra poinformował zgromadzonych o wprowadzeniu dyżurów online i zachęcił wszystkich do uczestnictwa w nich argumentując to możliwością integracji oraz pomocy dla członków SKNH. Dalej Opiekun Naukowy – dr Paweł Duda przedstawił propozycję udziału w filmiku promocyjnym Instytutu Historii planowanym na 10 kwietnia na zamku w Będzie, a na koniec Wiceprezes – Daniel Czardybon przekazał najnowsze informacje odnośnie Międzynarodowej Konferencji we Lwowie pt. „Wojna chocimska 1620-1621”.

 

Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ 14.01.2021 r.

14 stycznia 2021 roku o godzinie 19.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się drugie Zebranie Walne, którego głównym celem było uchwalenie nowego Statutu, podsumowanie dotychczasowej działalności Koła oraz przedstawienie planów na najbliższy semestr.

Zebranie Walne rozpoczęło się od głosowania za przyjęciem nowego Statutu SKNH UŚ. 22 członków głosowało – za, 2 – przeciw.

Następnie Opiekun Naukowy dr Paweł Duda, przy poparciu Zarządu wyszedł z propozycją nadania Członkostwa Honorowego, zasłużonemu dla SKNH – Karolowi Krajewskiemu. Głosowanie przebiegło jednomyślnie, 24 członków była – za. Na ten moment jest to uhonorowanie drugiej osoby tytułem Członka Honorowego – pierwszym został Kacper Perkowski, który był Prezesem SKNH w roku akademickim 2018/2019.

W dalszej części Zebrania, Prezes – Karol Kustra podsumował dotychczasową działalność Koła oraz Sekcji wykazaną podczas pierwszego semestru w oparciu o informacje zamieszczane na oficjalnych kanałach informacyjnych Sekcji. Wyróżniona została działalność następujących Sekcji: „Mediewistycznej”, „Nowożytnej (XVI-XVIII w.)”, Nowożytnej (XIX w.), „Kościoła” oraz „Śląska i Archiwistyki”. Wyznaczono cele na semestr letni, z których należy wyróżnić organizowanie webinariów na fanpage’u Koła z zaproszonymi pracownikami Instytutu Historii. Kacper Perkowski przedstawił inicjatywę mającą na celu prowadzenie zdalnych lekcji historii dla Polonii w Krasnodarze. Sekretarz – Kamil Pawłowski zabrał głos na temat Śląskiego Festiwalu Nauki, który nakreślił plan działania oraz przekazał najważniejsze informacje na jego temat. Następnie obecni Przewodniczący Sekcji po kolei przedstawili swoje planowane inicjatywy w ramach Sekcji, na semestr letni („Mediewistyczna”, „Nowożytna (XVI-XVIII w.)”, „Nowożytna (XIX w.)”, „Kościoła”, „Starożytna”).

Na koniec głos zabrał Wiceprezes – Daniel Czardybon poinformował członków o planowanej na koniec kwietnia Międzynarodowej Konferencji we Lwowie pt. „Wojna chocimska 1620-1621” oraz wyznaczył termin nadsyłania tematów do dnia 6 lutego br. Daniel podsumował również dotychczasowy nabór do czwartego numeru czasopisma kołowego Fax Historica, a także przedstawił pomysł na zapoczątkowanie nowej serii na fanpage’u Koła polegającej na krótkich wywiadach z pracownikami Instytutu Historii, będących w przeszłości członkami Koła.

 

Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ 14.10.2020 r.

14.10.2020 roku o godzinie 19.00 odbyło się pierwsze Zebranie Walne przypadające na rok akademicki 2020/2021, do którego wykorzystano platformę Microsoft Teams. Celem Zebrania Walnego było obsadzenie wakatów na stanowiskach Przewodniczących Sekcji Historii: Starożytnej, Nowożytnej (XIX wiek) i Najnowszej oraz przedstawienie planów na najbliższy semestr i omówienie spraw organizacyjnych przekazanie informacji na temat sposobu działania Koła w nadchodzącym semestrze. W spotkaniu uczestniczył gościnnie Opiekun Naukowy Koła dr Paweł Duda. Wybory poprzedzone były przyjmowaniem zgłoszeń kandydatur na każde ze stanowisk.

O godzinie 19.10 nastąpiło pierwsze głosowanie, mające na celu wybranie Przewodniczącego Sekcji Historii Starożytnej. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Adrian Woś, który ubiegał się o reelekcję. 19 członków głosowało – za, 8 – się wstrzymało.

Następnie o godzinie 19.15 nastąpiło drugie głosowanie, które miało wyłonić Przewodniczącego Sekcji Historii Nowożytnej (XIX wiek). Jedynym kandydatem został Mateusz Kopeć, który w wyniku głosowania został wybrany Przewodniczącym Sekcji Historii Nowożytnej (XIX wiek). 23 członków głosowało – za, 4 – się wstrzymało.

Z powodu braku kandydata na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Historii Najnowszej, Sekcja została zlikwidowana decyzja Zarządu. Po zakończeniu wyborów głos został przekazany Przewodniczącemu Sekcji Historii Kościoła Jarosławowi Zawiszy. Przedstawił oraz zaprosił wszystkich członków Koła do czynnego udziału w konferencji naukowej pt. “Między Katedrą a Katedrą”, która jest organizowana we współpracy z Kołem Naukowym Teologów. Następnie nastał czas na pytania i zabranie głosu przez członków zwyczajnych.

 

Sprawozdanie z Zebrania Walnego SKNH UŚ 23.09.2020 r.

23 września 2020 roku o godzinie 10:10 na auli im. Kazimierza Popiołka odbyło się ostatnie Zebranie Walne za kadencji pani Prezes Oliwii Krupskiej, którego celem było podsumowanie minionego roku akademickiego oraz wybór nowego Zarządu i Prezesów Sekcji SKNH UŚ. Moderatorem spotkania został doktor Paweł Duda, który rozpoczął od podziękowania członkom za ich całoroczną, ciężką pracę. Wybory poprzedzone były przedstawieniem się kandydatów (Karol Kustra, Seweryn Botor) na stanowisko przyszłego prezesa.

Po wystąpieniach nadszedł czas na pytania i zastrzeżenia członków co do kandydatur, na które kandydaci kolejno odpowiadali. O godzinie 10:50 odbyło się głosowanie, w którym Prezesem Studenckiego Koła Naukowego Historyków został Karol Kustra, zdobywając 15 głosów. Seweryn Botor uzyskał ich 6, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. Po wybraniu Prezesa nastała kolej na wybór Wiceprezesa. Ponownie swoją kandydaturę zgłosił Seweryn Botor, a jego kontrkandydatem został Daniel Czardybon, który wygrał uzyskując 14 głosów. Seweryn Botor uzyskał ich 5, a 4 osoby wstrzymały się od głosu. Sekretarzem został Kamil Pawłowski –14 głosów za, 9 się wstrzymało.

Po wybraniu Zarządu odbyły się wybory powołujące Prezesów Sekcji SKNH UŚ. O przewodnictwo Sekcji Mediewistycznej starali się – Oliwia Krupska i Przemysław Babicki. Po przestawieniu swoich programów w głosowaniu wygrał Przemysław Babicki – 12 głosów, Oliwia Krupska – 8, a 3 się wstrzymały.

Prezes Sekcji Nowożytnej – Hubert Chlebik – głosów: 18 za, 5 się wstrzymało;

Prezes Sekcji Historii Śląska i Archiwistyki – Sebastian Kolarczyk – głosów: 23 za;

Prezes Sekcji Historii Kobiet – Katarzyna Gałęziok – głosów: 23 za;

Prezes Sekcji Historii Kościoła – Jarosław Zawisza – głosów: 22 za, 1 się wstrzymała;

Prezes Sekcji Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej – Seweryn Botor – głosów: 18 za, 5 się wstrzymało.

Po zakończeniu wyborów była Prezes Oliwia Krupska zabrała głos, dziękując zebranym za współpracę. Na Zebraniu Walnym głos zabierali również – Jarosław Zawisza wspominając o konferencji pt. „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” i Daniel Czardybon o konferencji we Lwowie. Wybór Prezesów na nieobsadzone Sekcje t. j. Historii Starożytnej, XIX wieku i Najnowszej zaplanowano na najbliższe Zebranie Walne SKNH UŚ.

 

Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 19.02.2019

Dnia 19 lutego miało miejsce kolejne Zebranie Walne Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem prezesa – Kacpra Perkowskiego. Spotkanie to było poprzedzone referatem naszego kolegi i jednocześnie prezesa Sekcji Historii Starożytnej – Adriana Wosia pt. “Rola kobiety w Medo-Persji”. Główna część posiedzenia była poświęcona na zaznajomienie się z nowym Statutem SKNH UŚ oraz głosowanie nad wprowadzeniem go w życie. Głosowanie to przebiegło jednomyślnie, gdyż wszyscy zgromadzeni widzieli potrzebę zmian i ponownego określenia kompetencji oraz obowiązków wszystkich członków koła, w tym zarządu. Na końcu omówiliśmy sprawy związane z obecną działalnością Koła oraz pomysły na jego dalsze funkcjonowanie. Kluczową rolę objęła rozmowa na temat zbliżającej się konferencji pt. “Ludzie i ich czasy”. Planowany czas tego wydarzenia ma przypaść na 26 kwietnia, a jego celem jest przybliżenie studentom oraz osobom zainteresowanym, tematyki związanej z procesami industrialnymi wpływającymi na życie społeczeństwa w XIX wieku. Kolejne, przewidywane posiedzenie ma odbyć się 26 marca.

Sprawozdanie z zebrania walnego SKNH UŚ – 30.10.2018

Dnia 30 października o godzinie 11:20 odbyło się pierwsze walne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Historyków pod przewodnictwem nowego prezesa Kacpra Perkowskiego. W zebraniu tym uczestniczyło ponad 30 osób, zarówno nowych jak i tych już działających. Podczas spotkania zapadły ważne decyzje dotyczące funkcjonowania koła. Najważniejsze z nich to wprowadzenie nowych inicjatyw jakimi są: cykliczne odczyty referatów napisanych przez członków oraz „wieczorki filmowe”. Nastąpił też wybór prezesów nieobsadzonych do tej pory sekcji. W jednomyślnym głosowaniu prezesem Sekcji Historii Kościoła został Konrad Siembiga, a prezesem Sekcji Nowożytnej – Sebastian Kolarczyk. Następnie zapadła decyzja zawieszenia działalności Sekcji Archiwalnej i włączenie jej do Sekcji Historii Śląska, której prezesem jest Marek Jurkowski. Dodatkowo z racji nagromadzenia nieuporządkowanej dokumentacji powołano urząd sekretarza, na który została wybrana Oliwia Krupska. Po wyborze prezesów i sekretarza, z licznego grona zebranych wyłonili się chętni, których zadaniem będzie zaaktualizowanie statutu oraz zmodyfikowanie działającej strony internetowej. Ponadto poruszone zostały tematy organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki, pokoju należącego do koła oraz przyszłych planów aktywności. Na koniec zebrano listę obecności i listę członków poszczególnych sekcji oraz zaplanowano kolejne zebranie Studenckiego Koła Naukowego Historyków na 27 listopada.

Wizyta w KL Auschwitz.

W dniu 21.10.2013 roku grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ wzięła udział w wizytacji obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w ramach wystawy „Przetrwanie przez sztukę”.  Po obozie grupa przemieszczała się śladami Franciszka Znamirowskiego, więźnia KL Auschwitz-Birkenau. Następnie grupa udała się do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w którym miała miejsce wystawa prac Franciszka Zamirowskiego, które tworzył podczas jego pobytu w obozach. Wysłuchaliśmy także wykładu wprowadzającego, który wygłosił dr Roman Smolorz z Uniwersytetu w Ratyzbonie.IV edycja kalendarza „Wykładowcy na wesoło” !

Od 7 stycznia można zakupić IV już edycję kalendarza „Wykładowcy na wesoło”. Tym razem na naszych kartach zagościli szefowie zakładów w Instytucie Historii oraz Dyrekcja Instytutu. Serdecznie zapraszamy do pokoju 026, gdzie można zakupić egzemplarz (cena – 15 zł).

Sprawozdanie z Walnego zebrania SKNH UŚ.

Dnia 5 marca odbyło się walne zebranie SKNH UŚ z udziałem opiekuna – Pani doktor Barbary Kalinowskiej-Wójcik.  Spotkanie rozpoczął prezes Dawid Madziar, omawiając plany działalności Koła Naukowego w letnim semestrze. Na czoło tej działalności wychodzi Konferencja PAN Śląska, która ma odbyć się przy współpracy z Instytutem Badań Regionalnych oraz z udziałem ośrodków akademickich z Wrocławia i Opola oraz czeskich – z Opawy i Ostrawy. Drugim ważnym punktem będzie Festiwal Nauki organizowany przez Samorząd Studencki. Z ramienia SKNH UŚ koordynatorem tej imprezy została Patrycja Dziurka. Następnie Dawid przypomniał o zbliżających się tradycyjnie już Dymarkach Rudzkich i zachęcił do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu szczególnie nowych członków Koła. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się kolejny mecz studentów z wykładowcami Instytutu Historii. Prezes Koła zaprosił również członków koła do uczestnictwa w planowanej serii spotkań „Historia a film”, którego pomysłodawczynią jest p. Daria Chudoba, a współpracuje z Sekcją Historyków Integralnych. Pierwszym filmem będzie „Pancernik Potiomkin”. Kolejną podniesioną kwestią była współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Workshop IPN”. Ostatnią wspomnianą przez Dawida rzeczą był wyjazd do Lwowa, organizowany przez Prezesa sekcji Kresów Wschodnich. W ramach wyjazdu członkowie SKNH UŚ wystąpią z referatami dla dzieci w polskiej szkole. Tematyką przewodnią będą powstania narodowe. Spotkanie zakończyła krótka dyskusja.

Spotkanie Sekcji Archiwalnej i Historii Śląska

W dniu 6 listopada 2012 roku odbyło się zebranie Sekcji Archiwistyki i Historii Śląska. Prezesi sekcji – Kamil Brela i Konrad Kołakowski  przedstawili plany działalności sekcji – m.in. współpracę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Szopienicach, kwestię wyjść do Muzeum Historii Katowic oraz do Domu Modlitwy w Katowicach. Była także mowa o XV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Toruniu – rozmawiano o referatach na zjazd, omawiano tematykę i całość zagadnień tego zjazdu dotyczących. Sekcje mają w planach pomoc przy odnowieniu cmentarza ewangelickiego w Szopienicach oraz ścisłą współpracę przy organizacji konferencji PAN Śląskiej.