Publikacja „Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”

Publikacja „Pamiętnik z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach” to pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w kwietniu 2009 r. Na jej łamach opublikowane zostały referaty wygłoszone podczas dwóch dni obrad, których autorzy zdecydowali się przesłać swoje artykuły do druku. Redaktorami publikacji są mgr Bartłomiej Broda i mgr Joanna Popanda, a recenzentem naukowym dr Barbara Kalinowska-Wójcik.

 

 

Publikacja „W 150-lecie wybuchu wojny secesyjnej”

W dniach 11-12 maja 2011 roku na Wydziale Naukowym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie wojny secesyjnej”. Udział wzięło w niej około 20 referentów z ośrodków w całej Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Marii Curii – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im Karola Wielkiego w Bydgoszczy oraz oczywiście Uniwersytetu Śląskiego, gospodarza konferencji, który był najliczniej reprezentowany. Po konferencji organizatorzy zaplanowali wydanie publikacji, obejmującej wygłoszone w czasie obrad referaty w formie poszerzonych artykułów.

Do końca czerwca 2011 roku autorzy mogli nadsyłać swoje teksty, które na okres wakacyjny zostały przekazane do recenzji dr hab. Dariuszowi Nawrotowi, który zgodził się zostać recenzentem naukowym planowanego tomu. We wrześniu 2011 roku artykuły wrociły z recenzji – wszystkie uzyskały pozytywną opinię i zostały zakwalifikowane do druku. W październiku rozpoczęła się redakcja naukowa oraz językowa tekstów, która systematycznie posuwa się do przodu. Z uwagi zarówno na pracochłonność tego procesu, jak i ograniczone zasoby finansowe, nie udało się zakończyć projektu w roku 2011. Organizatorzy przewidują, że publikacja ukaże się pod koniec roku akademickiego 2011/2012 i w tej chwili starają się pozyskać środki zewnętrzne na opłacenie składu tekstu i wydruku książki.

Wystawa pt. „Porucznik Stefan Gostkowski, Bohater nieznany.” : 17 – 19. 01.2012 r.

Wystawa poświęcona była osobie por. Stefana Gostkowskiego lotnika WP i RAF. Długoletniego działacza społecznego Ziemi Zawierciańskiej. Na wystawie prezentowane były zdjęcia (Skany zdjęć) z Anglii Francji, Egiptu, Włoch. Z lat 1940 – 1944. Autorami wystawy jest Danuta Ożarowska oraz Damian Domżalski. W instalacji pomagali wydatnie Krzysztof Kozioł i Grzegorz Rasz.

Spotkanie Sekcji Archiwalnej: 10.01.2012 r.

1. Ostateczne ustalenie tematów referatów na XIV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistów w Szczecinie.

Brela Kamil: Dokumenty najstarszych katowickich parafii na przykładzie parafii ewangelicko- augsburskiej i parafii katolickiej w Katowicach-Bogucicach.

Przeniosło Michał i Kołakowski Konrad: Działalność członków polskiego ruchu oporu napodstawie zbiorów Śląskiego Instytutu Naukowego im. J. Koraszewskiego.

Gad Paweł: System obiegu dokumentów w SEKAP.

2. Ustalenie obowiązków przy organizacji XX OZHS:

Jochymek Aleksandra, Kołakowski Konrad, Brela Kamil, Gad Paweł – opieka nad studentami zagranicznymi.

Przeniosło Michał i Skrodzka Sonia – pomoc przy rejestracji studentów i wydawaniu materiałów konferencyjnych.

Wydanie kalendarza „Wykładowcy na wesoło 2012”: 6.01.2012 r.

Z początkiem 2012 r. SKNHUŚ wypuściło w obieg kolejną, trzecią już edycję Kalendarza na Wesoło, zawierającego karykatury wykładowców. W tym roku kalendarz zmniejszył swój rozmiar do A5 i przybrał postać kalendarza biurowego, stojącego. W kalendarzu umieszczono karykatury: prof. zwycz. dr hab. Maria Wanda Wanatowicz, prof. UŚ dr hab. Sylwester Fertacz, doc. dr hab. Andrzej Topol, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr Jarosław Tomasiewicz, dr Aleksandra Skrzypietz, dr Jacek Kaniewski, dr Kazimierz Miroszewski, mgr Katarzyna Niemczyk, mgr Marcela Gruszczyk, mgr Damian Halmer, mgr Bożena Małachowska. Autorami karykatur byli Agnieszka Jakimiec (gościnnie), Anna Kubica i Krzysztof Kozioł, wierszyki ułożyli Łukasz Jończyk oraz Marcin Młodzik. Kalendarz wydrukowano w nakładzie 60 sztuk.

Spotkanie sekcji Kresów Wschodnich: 10.01.2012 r.

Dzięki działaniom Roberta Grajnego Sekcja Kresów Wschodnich SKNHUŚ nawiązała współpracę z Szkołą Średnią nr 10 im. Marii Magdaleny w Lwowie, która zaowocuje konferencją dotyczącą okresu napoleońskiego w dniach 6 – 9 luty. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli: Robert Grajny, Ola Białek, Katarzyna Bajorek,Jessika Kubasiak, Konrad Kołakowski, Mateusz Witek

Spotkanie Sekcji Archeologii i Historii Starożytnej: 15.12.2011 r.

N spotkaniu sekcji Pan Grzegorz Bartusik wygłosił referat pt. „Julian Apostata a katowicka Katedra Chrystusa Króla. O Płaskorzeźbie z katowickiej Katedry jako o szczególnym przejawie recepcji antyku”.

Organizacyjne Spotkanie Nordystyczne: 14.12.2011 r.

Celem cyklu rozpoczętych spotkań ma być utworzenie grupy bądź sekcji nordystycznej w obrębie SKNHUŚ oraz nawiązanie współpracy z grupami zajmującymi się podobną tematyką z terenów całej Polski. Na pierwszym spotkaniu, omówiono formę i treści przyszłych spotkań. Kolejne planowane jest na 15.03.2012 r. a obejmować ma tematykę związaną z Europą wikingów. Odbywać się będzie w siedzibie SKNHUŚ i będzie mieć formę dyskusji wokół wcześniej przygotowanej literatury. Na spotkaniu obecni byli: Aleksandra Jochymek, Katarzyna Kawecka, Agata Krzon, Malwina Póda, Sonia Skrodzka, Dawid Madziar, Łukasz Jończyk, Łukasz Stępień, dr Jakub Morawiec.

13 XII 2011 r. Spotkanie Sekcji Archiwalnej

Podczas spotkania głównym tematem dyskusji były wskazówki, w jaki sposób pisać referaty naukowe oraz jak przygotować się do dyskusji. Zaprezentowano najczęściej popełniane podczas wystąpień błędy techniczne i merytoryczne, a także omówiono oraz zanalizowano najczęściej poruszaną problematykę na podstawie referatów z dwóch poprzednich Zjazdów.

Konferencja naukowa: Ludzie i ich czasy. Część piąta: 1914 -1945

W dniu 12.12.2011 r. w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Ludzie i ich czasy” dotycząca lat 1914 – 1945, zorganizowana przez SKNHUŚ. Wzięli w niej udział studenci naszego Uniwersytetu.

Pierwszą część obrad rozpoczęła pani dr hab. Joanna Januszewska – Jurkiewicz krótkim wstępem do epoki, w którym nakreślił specyfikę społeczeństwa polskiego w tym okresie.

Następnie referat pt: „Piżama – niekwestionowany hit mody kobiecej lat 20 i 30 w II Rzeczpospolitej? – na podstawie prasy kobiecej i pamiętników z epoki.” wygłosiła pani Jessika Kaczmarczyk – Kubasiak.

Kolejną referentką była pani mgr Magdalena Mikrut, która przedstawiła pracę „Leon Wójcikowski – europejski mistrz baletowych scen.”

Po krótkiej przerwie pan Damian Domżalski zaprezentował referat pt: „Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zawierciu w dwudziestoleciu międzywojennym.”.

Tematem następnego wystąpienia był „Płk. dypl. Endel-Ragis jako przykład dowódcy dywizji w czasie Wojny Obronnej Polski 1939.” zaprezentowany przez pana Damiana Kalisza.

Ostatnią prelegentką w tej części obrad była pani Danuta Ożarowska, która omówiła zagadnienie „Szopów” w systemie eksploatacji i eksterminacji ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej w Zagłębiu Dąbrowskim.

Po kolejnej przerwie rozpoczęła się druga część obrad, dotycząca historii Śląska. W wstępie pan dr Miłosz Skrzypek przedstawił specyfikę społeczeństwa śląskiego z początku XX w.

Pierwszy referat w tym panelu wygłosił pan Piotr Płonka pt: „Wizerunek Górnoślązaków w dwudziestoleciu międzywojennym (1918 – 1939) na podstawie wspomnień i prozy Horsta Bienka i Horsta Eckerta (Janoscha).”

Następnie pani Agata Krzon przedstawiła obraz kobiet w „Gwiazdce Cieszyńskiej” lat 1918 – 1920.

Po przerwie pan Zbigniew Przybyłka zaprezentował pracę „Ks. Jan Kapica (1866 – 1930) – bojownik o polskość i trzeźwość ludu śląskiego.”

Postawę Franciszka Michejdy wobec kształtowania się granicy na Śląsku Cieszyńskim przedstawiła pani Anna Kubica.

Ostatnią prelegentką była pani Agnieszka Chlebek, która wygłosiła referat „Obchody uroczystości państwowych w powiecie pszczyńskim w latach 1922 – 1939. ”

Obydwa panele zakończyły się ożywionymi dyskusjami, a zaproszeni przez nas eksperci poddali referaty obiektywnej krytyce.