Języki programowania obiektowego i graficznego

Cel zajęć

Podstwowym celem zajeć jest osiągnięcie dobrego poziomu umiejetności programowania w językach C i C++, z wykorzystaniem techniki programowania strukturalnego i obiektowego.

Czysto praktycznym celem zajęć jest również dobre opanowanie umiejętności związanych z posługiwaniem się środowiskiem programistycznym typu IDE. Obejmuje to edycję tekstu programów, manipulowanie plikami, kompilację, lokalizowanie, identyfikowanie i poprawiane zarówno błędów kompilacji jak i wykonania.

Zaliczenie i ewentualny egzamin

Ocena zaliczeniowa jest wypadkową kartkówek i kolokwium zaliczeniowego odbywającego się pod koniec semestru. Liczba i zakres kartkówek ustalany jest przez każdego z prowadzących indywidualnie.

Program studiów obejmuje egzamin, składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z testu sprawdzającego bierną znajomość materiału oraz sprawdzianu polegającego na napisaniu zadanych programów lub ich fragmentów. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego upoważnia do zdawania egzaminu ustnego. Lista pytań jest wcześniej znana. Nie zaliczenie którejkolwiek z części, powoduje konieczność ponownego zdawania całego egzaminu.

Narzędzia programowe

Zajęcia będą obejmowały wyłącznie tworzenie programów wykorzystujących standardowe strumienie wejścia/wyjścia, skojarzone z konsolą. Zaleca się wykorzystanie do zajęć środowiska C++ Builder, IDE Dev-C++ oraz Code::Blocks.

Ksiażki, na które warto wydać pieniądze

Język C

Język C++