Uniwersytet
Śląski
Institute of Physics
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. UŚ dr hab.  Marian Paluch

Granty

Projekty badawcze finansowane przez Komitet Badań Naukowych (Ministerstwo  Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
): 
  1. Projekt badawczy nr 2 PO2B 081 06; Badanie wpływu anizotropii wywołanej silnym polem elektrycznym na własności fluktuacji krytycznych w cieczach, (1994-1996); wykonawca 
  1. Projekt badawczy nr 2 PO3B 030 12; Badanie dynamiki przejść fazowych układów z rozmytym czasem relaksacji, (1997-1999); wykonawca
  1. Projekt badawczy nr 2 PO3B 020 15; Poszukiwanie i weryfikacja modeli przejść fazowych w materiałach ciekłokrystalicznych. Ciśnieniowe i temperaturowe badania za pomocą „liniowych” i „nieliniowych” metod dielektrycznych, (1998-2001); wykonawca
  1. Projekt badawczy nr 2 PO3B 043 15; Uogólnienie pojęcia kruchości cieczy tworzących szkliwa na zmienną ciśnieniową, (1998-1999); kierownik
  1. Projekt badawczy nr 5 PO3B 022 20; Linowe i nieliniowe własności dynamiczne cieczy przechłodzonych, (2001-2003); kierownik
  1. Projekt badawczy nr 1 PO3B 075 28; Osobliwe zachowanie β-relaksacji w cieczach tworzących fazę szklistą, (2005-2008); kierownik
  1. Projekt badawczy (promotorski) nr N202 148 32/4241; Badanie niezwykłego zachowania dielektrycznej relaksacji drugorzędowej w glikolach polipropylenowych i ich wodnych roztworach w pobliżu przejścia szklistego, (2007-2008); kierownik
  1. Projekt badawczy finansowany w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Republiki Włoskiej, Zastosowanie szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do badań wpływu wysokiego ciśnienia na materię miękką: a) dynamika cieczy przechłodzonych i szkieł, b) kinetyka procesu polimeryzacji w bardzo wysokim ciśnieniu, (2007-2009); polski koordynator.  

Strona główna
Wykształcenie i kwalifikacje
Zainteresowania naukowe
Doświadczenie międzynarodowe
Współpraca międzynarodowa
Często cytowane artykuły
Publikacje
Konferencje
Granty
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Curriculum Vitae (pdf)

wrzesień 2007

Polski    English