Uniwersytet
¦l±ski
Instytut Fizyki
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej