Memetyka... to interdyscyplinarny portal poświęcony memetyce i ewolucji kulturowej we wszelkich jej przejawach i dialogowi między przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.
XIII Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

16 – 18 lutego 2018, Podlesice (willa Dar Jury)

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, od 2005 r. organizowana przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny UŚ. Każdorazowo gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy ( biologów, informatyków, antropologów, paleontologów, kulturoznawców, filozofów, socjologów, psychologów i językoznawców), których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznacza memetyczna koncepcja ewolucji informacji pozagenetycznej. Efektem tych spotkań, poza konsekwentnym rozwojem nowatorskich teorii języka, poznania i kultury, są kolejne roczniki punktowanego, jedynego w kraju czasopisma memetycznego „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”( ISSN 2081-3961; ISSN 2081-397X. wersja online: http://www.memetyka.us.edu.pl/ ). W związku z nawiązaniem bezpośredniej współpracy z Susan Blackmore (dzięki staraniom dra Roberta Borocha z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz zgodą na publikację tłumaczeń jej tekstów przez „Teksty z Ulicy”, aktualnie planowane Warsztaty zogniskowane będą wokół tematu:

Susan Blackmore: od narodzin kultury do kolapsu cywilizacji

Sugerowane obszary namysłu:

  • Memetyka w koncepcjach Susan Blackmore
  • Umysł – inteligencja - wolna wola – naśladownictwo w memetyce/ psychologii ewolucyjnej/biologii/neuroscience
  • Media/nowe media a ewolucja umysłu/kultury/języka
  • Podmiotowość człowieka w świetle/cieniu memetyki
  • Ewolucja maszyn / cyborgizacja/nekroewolucja
  • Memy zagłady/ zagłada memów.
  • Obszary memetycznej penetracji. Użyteczność teorii Susan Blackmore

Przewidywana opłata konferencyjna (noclegi, wyżywienie, druk kolejnego tomu „TzU” ) – 320 zł Zgłoszenia z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać do 20 grudnia 2017 na adres organizatora:
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
pidobro at interia.pl
Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa. Pasowałoby tu słowo »mimem«, gdyż wywodzi się z odpowiedniego greckiego rdzenia. […] Jeśli potrzebne byłoby jakieś dodatkowe uzasadnienie, słowo to można również uważać za spokrewnione z angielskim słowem memory (pamięć) lub francuskim meme (taki sam).

R. Dawkins, "Samolubny gen", przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266

Z punktu widzenia nauk o kulturze, zaproponowane przez Dawkinsa pojęcie memu jako jednostki przekazu kulturowego, utożsamianego z naśladownictwem, jest nieprecyzyjnym i nieadekwatnym do aktualnej wiedzy o kulturze, przekazie kulturowym i pamięci kulturowej. W artykule dokonuje się reinterpretacji definicji memu, zmierzając do doprecyzowania jej z pożytkiem dla teorii kultury. Dokonując krytyki antropologicznych koncepcji przekazu kulturowego i odnosząc się do teorii pamięci Jana Assmanna, autorka dokonuje rozróżnień na „mem” pojmowany jako najmniejsza cząstka informacji kulturowej, podlegająca „przepisywaniu” w głębokich strukturach systemów kulturowych (kodach kultury), na „mem” jako fragment pamięci komunikatywnej, jednostkę powielanych zachowań komunikacyjnych (także medialnych) i „mem” jako materialny węzeł kulturowej pamięci rzeczy.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej
,
Teksty z Ulicy, Nr 15.


15979 otwarć strony i podstron w latach 2007-2011

Zewnętrzny licznik wejść na portal
Bolanda.pl
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t