Nasz Absolwent

Drukuj

 

Studenci tego kierunku na pierwszym stopniu kształcenia uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, inżynierii jakości, matematyki aktuarialnej etc. Oferta edukacyjna na stopniu drugim zawiera unikalny dobór przedmiotów z zakresu podejmowania decyzji, matematyki, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania.

Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku „Ekonofizyka” jest przygotowanie absolwentów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych firm i instytucji z obszarów:

 • bankowości i finansów
 • ubezpieczeń
 • firm audytorskich i kunsultingowych
 • administracji publicznej
 • przemysłu i usług

oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem w dziedzinach związanych z finansami
 • systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
 • zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji
 • analizy statystycznej
 • organizacji aukcji i przetargów
 • przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych
 • maklera, doradcy inwestycyjnego (po zdaniu odpowiednich egzaminów).

Główną cechą kształcenia proponowanego kierunku „Ekonofizyka” jest szerokie przygotowanie absolwenta w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych, prawnych, przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy fizyczno – matematycznej w stronę nauk ekonomicznych i społecznych. Absolwent będzie więc w stanie szybko adaptować się do specyficznych warunków i wymagań panujących w przyszłym miejscu pracy.

 

co po licencjacie?

Drukuj

Absolwent kierunku studiów Ekonofizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki, matematyki (w tym także ze specjalistycznych metod statystycznych), ekonomii i technologii informatycznych oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi nauk fizycznych w analizie i rozwiązywaniu problemów z ekonomii, finansów i dyscyplin pokrewnych. Ma opanowane techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent powinien znać język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie fizyki, ekonomii i finansów.

 

Czytaj więcej: co po licencjacie?

a po magisterce?

Drukuj

Absolwent studiów II-go stopnia kierunku Ekonofizyka posiada poszerzoną wiedzę z ekonofizyki oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do analizy i badania rynków finansowych. Jest przygotowany do pełnienia roli eksperta zaawansowanych systemów analizy rynków finansowych nie tylko w zakresie analizy i przewidywań ale szczególnie w ocenie ryzyka rynkowego i zarządzania nim w instytucjach działających w otoczeniu gospodarki rynkowej. Będzie potrafił również zorganizować sondaż lub ankietę i analizować uzyskane w ten sposób informacje.

 

Czytaj więcej: a po magisterce?