Regulamin 2017

Drukuj

§ 1

Przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest propagowanie analitycznych metod podejmowania decyzji w ekonomii i naukach społecznych oraz promowanie współpracy przygotowującej uczniów do pracy w zespołach projektowych. 
 2. Organizatorem konkursu jest Instytut Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie  

 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły uczniów szkół średnich.
 2. Zespoły są trzyosobowe, składają się z uczniów danej szkoły, jeden uczeń może należeć tylko do jednego zespołu. Z jednej szkoły może pochodzić wiele zespołów.
 3. Każdy zespół wybiera sobie opiekuna spośród grona pedagogicznego szkoły.
 4. Wybrana osoba (kapitan) rejestruje zespół w terminie podanym w zaproszeniu na stronie zgłoszeniowej konkursu
 5. Zgłoszenie zawiera: nazwę szkoły wraz z jej adresem, imiona i nazwiska członków zespołu oraz opiekuna, e-mail i numer telefonu osoby reprezentującej zespół (uczeń lub nauczyciel).
 6. Zespoły zakwalifikowane do konkursu dostaną na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz ze swoim unikalnym identyfikatorem.
 7. Identyfikator zespołu jest poufny i nie powinien być przekazywany osobom spoza zespołu.
 8. Na adresy zespołów podane przy rejestracji będą wysyłane zadania konkursowe.
 9. Zadania będą wysłane w 6 rundach przez trzy tygodnie w poniedziałki i czwartki, zawsze o godz. 18:00. 
 10. Zespoły mają 24 godziny na rozwiązanie zadań oraz wpisanie odpowiedzi do formularza.
 11. W danej rundzie można podać tylko jedną odpowiedź na wszystkie lub niektóre zadania. 
 12. W przypadku nadesłania w jednej rundzie wielu odpowiedzi, zespół oceniający weźmie pod uwagę tylko pierwszą nadesłaną. 
 13. Odpowiedzi będą oceniane po każdej rundzie według dwu kryteriów: ilości prawidłowo rozwiązanych zadań oraz kolejności nadsyłania odpowiedzi:
  1. zespół otrzyma po 50 punktów za każde poprawnie rozwiązane zadanie,
  2. zespoły uszeregowane w kolejności nadsyłania odpowiedzi w danej rundzie dostaną dodatkowe punkty za czas: pierwszy otrzyma 50 punktów a kolejne proporcjonalnie mniej aż do 1 punktu dla ostatniego zespołu, za każde poprawnie rozwiązane zadanie. 
 14. Ostateczna ocena jest sumą (13.1) i (13.2), tak więc, za poprawnie rozwiązane zadanie, zespół otrzyma od 51 do 100 punktów, zależnie od czasu nadesłania odpowiedzi. W przypadku udzielenia odpowiedzi prawidłowej na część zadania, uzyskana ilość punktów będzie obliczona proporcjonalnie do punktacji danej części zadania.
 15. Odpowiedź będzie ważna tylko pod warunkiem podania jej wraz z identyfikatorem zespołu.
 16. Zespół nie musi brać udziału we wszystkich rundach.
 17. Terminy rund, aktualna punktacja zespołów oraz inne istotne informacje o konkursie będą publikowana na stronach: www.ekonofizyka.pl oraz https://www.facebook.com/Ekonofizyka/ 
 18. Pierwsze 10 zespołów, które po rundach eliminacyjnych uzyskają najwięcej punktów, zostaną laureatami konkursu. 
 19. Laureaci, wraz ze swoim opiekunem, zostaną zaproszeni do Wielkiego Finału konkursu, który odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 
 20. Podczas Wielkiego Finału odbędzie się finałowa runda zadań, połączona z wykładem oraz uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród.
 21. W rundzie finałowej nie będą brane pod uwagę punkty zdobyte w rundach eliminacyjnych.
 22. Zadania są dostosowane do poziomu szkoły średniej. W każdej rundzie będzie 6 kategorii:
 1. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 2. Stopy procentowe i ich obliczanie 
 3. Informacje ukryte w liczbach
 4. Wybory i głosowania
 5. Myślenie strategiczne w ekonomii i społeczeństwie
 6. Rachunkowość i finanse

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej dedykowanej konkursowi.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Zgłoszenie Projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
 7. W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Organizator może zdecydować o nie przeprowadzeniu Konkursu.
 8. Dodatkowe informacje o Konkursie udzielane są drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. Osoby uczestniczące w Konkursie, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawowany jest zgodnie z § 6 „Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, wprowadzonej zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r., z późn. zm.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związane z organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 12. Wartość nagrody dla każdego uczestnika nie przekroczy kwoty 760 zł.

Załącznik do Regulaminu