Kryteria kwalifikacji na studia

Drukuj

Przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia dokonuje się w ramach limitu miejsc w drodze postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego dla kierunku Ekonofizyka na dany rok akademicki. Na kierunek Ekonofizyka przewiduje się limit przyjęć

20 osób

Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2017/2018

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekroczy limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

 • Dla kandydatów z Nową Maturą
  O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma uzyskanych na egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia oraz język obcy.
  W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym liczy się uzyskany wynik procentowy z danego przedmiotu, dla matury na poziomie podstawowym wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 0,5. 
  Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z tego samego przedmiotu, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 • Dla kandydatów ze Starą Maturą
  Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii oraz języka obcego uzyskanych na egzaminie maturalnym. 
  Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60, bardzo dobry - 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30, dobry – 70, bardzo dobry – 100). Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik taki sam jak w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.