Ekonofizyka

Drukuj

Ekonofizyka to interdyscyplinarna dziedzina nauki, stosująca metody nauk ścisłych do badania problemów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Zauważono, że światowa ekonomia jako twór złożony z pojedynczych uczestników (np. gospodarki poszczególnych krajów, gracze giełdowi, etc) jest podobna do układu wielu ciał (elektronów, cząsteczek cieczy) które ze sobą oddziałują. Zastosowanie metod fizyki statystycznej, kwantowej lub innych, opisujących zachowanie się układu wielu ciał w fizyce, pozwala odpowiedzieć na pytania, które dotychczas były poza zasięgiem tradycyjnej ekonomii. Istnieje możliwość kontynuowania studiów z ekonofizyki w ramach specjalistycznych studiów doktoranckich.

Ekonofizyka objęła swoimi badaniami również inne dziedziny ścisłe, jak statystyka lub teoria gier, tę ostatnią stosujemy do opisu interakcji inteligentnych jednostek, które dążąc do maksymalizacji swoich zysków muszą brać pod uwagę społeczne konsekwencje swoich zachowań.

Przykładowe problemy analizowane przez ekonofizykę:

 • czy rynek zachowuje się w sposób przypadkowy czy istnieją jakieś prawidłowości?

 • czy są trendy długoterminowe dające się przewidzieć, czy krach jest nieunikniony?

 • jak sprawiedliwie podzielić pomiędzy udziałowców uzyskany przez nich zysk?

 • jaka metoda aukcji, przetargu czy głosowania najlepiej spełnia założone funkcje?

 • w jaki sposób oszacować ryzyko przedsięwzięcia ekonomicznego lub zastosowanej metody leczenia w medycynie?

 • Jak najefektywniej dobrać uczniów do szkół, dawców nerek do biorców, etc?

Jesteśmy przekonani, że ostanie osiągnięcia fizyki (np. badania chaosu) w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami do analizy statystycznej i wykorzystaniem narzędzi informatycznych pozwolą lepiej zrozumieć powyższe zagadnienia. Ogromna ilość danych pochodzących ze światowej gospodarki powoduje, że tylko tego typu podejście rokuje powodzenie w analizie i zrozumieniu tendencji zachodzących na rynkach finansowych. Nie potrafimy przewidywać przyszłości, ale wierzymy, ze badania prowadzone przez ekonofizyków pomogą zrozumieć prawidłowości tak złożonych systemów jakimi są gospodarka czy rynki finansowe.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, jako pierwszy w Polsce, otwiera w roku akademickim 2009/2010 dwustopniowe studia (licencjackie i magisterskie) na autorskim kierunku Ekonofizyka.

Studenci tego kierunku na pierwszym stopniu kształcenia uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, inżynierii jakości, matematyki aktuarialnej etc. Oferta edukacyjna na stopniu drugim zawiera unikalny dobór przedmiotów z zakresu nowoczesnej fizyki, matematyki, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania.

Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku „Ekonofizyka” jest przygotowanie absolwentów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych firm i instytucji z obszarów:

 • bankowości i finansów
 • ubezpieczeń
 • firm audytorskich i kunsultingowych
 • administracji publicznej
 • przemysłu i usług

oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem w dziedzinach związanych z finansami
 • systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
 • zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji
 • analizy statystycznej
 • organizacji aukcji i przetargów
 • przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych
 • maklera, doradcy inwestycyjnego (po zdaniu odpowiednich egzaminów).

Główną cechą kształcenia proponowanego kierunku „Ekonofizyka” jest szerokie przygotowanie absolwenta w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych, prawnych, przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy fizyczno – matematycznej w stronę nauk ekonomicznych i społecznych. Absolwent będzie więc w stanie szybko adaptować się do specyficznych warunków i wymagań panujących w przyszłym miejscu pracy.

Zespół naukowo-dydaktyczny złożony z pracowników Uniwersytetu Śląskiego posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów I stopnia na kierunku Fizyka o specjalności Ekonofizyka. Do tej pory specjalność ukończyło ok. 200 studentów. Pracownicy Instytutu Fizyki posiadają znaczny dorobek naukowy w zakresie ekonofizyki.

W procesie dydaktycznym, oprócz doświadczonej kadry nauczycieli akademickich Instytutu Fizyki i pracowników innych jednostek Uczelni, przewidziany jest aktywny udział specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktyków spoza Uczelni, w szczególności z zakresu rynków finansowych i regionalnej polityki gospodarczej.

Zapisz

Zapisz