Katowice: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w latach: 2010, 2011, 2012.
Numer ogłoszenia: 247849 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w latach: 2010, 2011, 2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promujących wspólny dla UŚ i AE projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA),
realizowane w ramach Projektu wynikającego z umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet nr VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (za wyjątkiem działania 1.2.Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa). Projekt jest również współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część A:
ulotki, foldery, broszury, zakładki magnetyczne, teczki ofertowe, papier firmowy, wizytówki, notesy, plakaty, kalendarze, roll-up, płyty CD-Rom i DVD.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 2A do SIWZ
Część B:
- Teczka konferencyjna - 10 sztuk,
- Pilot do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym - 10 sztuk,
- Pióro wieczne + etui - 30 sztuk,
- Smycz reklamowa na metalowym łańcuszku pakowana w kartonik - 50 sztuk,
- Pendrive 2GB - 100 sztuk,
- Klip na notatki - 1000 sztuk,
- Etui na identyfikator - 1000 sztuk,
- Parasol duży z drewnianą rączką - 300 sztuk,
- Długopis ekologiczny - 3000 sztuk,
- Przyciskany długopis aluminiowy - 500 sztuk,
- Torba papierowa - 500 sztuk,
- Okrągły zaostrzony ołówek drewniany HB - 2000 sztuk,
- Torba ekologiczna bawełniana z długimi uchwytami - 500 sztuk,
- Kubek ceramiczny - 400 sztuk,
- T-shirt bawełniany - 300 sztuk,
- Smycz reklamowa - 2000 sztuk,
- Drewniane jojo - 100 sztuk,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 2A do SIWZ
Część C:
- Bawełniany woreczek ekologiczny - 300 sztuk,
- Układanka puzzle - 600 sztuk,
- Łamigłówka typu Happy Cube - 500 sztuk,
- Gra zręcznościowa Labirynt - 300 sztuk,
- Badziki, buttony, plakietki - 1000 sztuk,
- Długopis reklamowy banner-pen - 1000 sztuk,
- tablica pamiątkowa o wymiarach 200 x 250 cm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 2A do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.34.10.00-6, 79.81.00.00-5, 39.29.41.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Dla części A: 481,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
. Dla części B: 409,00 PLN (słownie: czterysta dziewięć złotych 00/100).
Dla części C: 248,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69, III p..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 69, III p..

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 02.02.2010.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), realizowany w ramach Projektu wynikającego z umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet nr VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (za wyjątkiem działania 1.2.Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).
Projekt jest również współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach..