Katowice: WYNAJEM AUTOBUSÓW
Numer ogłoszenia: 199613 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYNAJEM AUTOBUSÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wynajem autobusów wraz z kierowcą i świadczenie usługi przewozu pasażerów (pracowników UŚ i ich rodzin, studentów, gości) na konferencje, sympozja, szkolenia, praktyki studenckie, badania naukowe statutowe, wycieczki, kolonie, zimowiska, wyjazdy okolicznościowe, wyjazdy Zespołu Pieśni i Tańca Katowice itp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:
- w zakresie części A - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach w tym Katowicach -Ligocie), Chorzowie i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób,
- w zakresie części B - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Cieszynie autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób,
- w zakresie części C - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach w tym Katowicach -Ligocie), Chorzowie i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu 20 lub 21 lub 22 osób,
- w zakresie części D - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Cieszynie autobusami przystosowanymi do przewozu 20 lub 21 lub 22 osób,
- w zakresie części E - wyjazdy zagraniczne z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób.
3. Usługa świadczona będzie na terenie kraju lub poza jego granicami (zgodnie z podziałem na części, o którym mowa w pkt.2), w formie wyjazdów jedno lub kilkudniowych, realizowanych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń, przekazywanych Wykonawcy z 10 dniowym wyprzedzeniem (dotyczy części A , B i E), z 7 dniowym wyprzedzeniem (dotyczy części B i C), lub 3 dniowym w przypadkach losowych (np. pogrzeb). Do najczęstszych należą wyjazdy jednodniowe.
4. W razie wystąpienia awarii pojazdu podczas świadczenia usługi, Wykonawca winien zapewnić podstawienie autobusu zastępczego spełniającego wszystkie wymagania techniczne Zamawiającego, którego wyjazd na miejsce awarii nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu awarii.
5. Przejazd płatnymi autostradami, opłaty parkingowe oraz noclegi (w przypadku kilkudniowych wyjazdów) , Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. Kilometry dojazdowe do miejsca podstawienia autobusu nie będą uwzględniane jako należność za wykonaną usługę.
W przypadku kilkudniowych wyjazdów, Wykonawca wybierając inny parking niż najbliższy miejsca zakwaterowania zapewniający prawidłowe zabezpieczenie autobusu, nie wlicza do kosztów usługi kilometrów dojazdowych do miejsca pobytu z tego parkingu.
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 16.12.2009.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: w zakresie części A - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach w tym Katowicach -Ligocie), Chorzowie i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: W zakresie części B - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Cieszynie autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób,.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: W zakresie części C - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach w tym Katowicach -Ligocie), Chorzowie i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu 20 lub 21 lub 22 osób,.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: W zakresie części D - wyjazdy krajowe z jednostek UŚ zlokalizowanych w Cieszynie autobusami przystosowanymi do przewozu 20 lub 21 lub 22 osób,.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: W zakresie części E - wyjazdy zagraniczne z jednostek UŚ zlokalizowanych w Katowicach i Sosnowcu autobusami przystosowanymi do przewozu co najmniej 50 osób..