Katowice: Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych i opraw.
Numer ogłoszenia: 202173 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych i opraw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów elektroinstalacyjnych i opraw.
2. Szczegółowy wykaz artykułów objętych niniejszym zamówieniem zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na dwie części:
-w zakresie części A - oprawy,
- w zakresie części B - artykuły elektroinstalacyjne.
4. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać minimum 12 miesięczny okres gwarancji.
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.30.00.00-9, 31.61.10.00-2, 31.22.41.00-3, 31.68.00.00-6, 31.73.11.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 17.12.2009.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Części A - oprawy,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - artykuły elektroinstalacyjne..