Katowice: Dostawę biletów autobusowo-tramwajowych KZK GOP
Numer ogłoszenia: 184667 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę biletów autobusowo-tramwajowych KZK GOP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa biletów jednorazowego przejazdu na przejazdy autobusowe i tramwajowe oraz biletów miesięcznych na okaziciela - uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie KZK GOP na rok 2010.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów jednorazowego przejazdu na przejazdy autobusowe i tramwajowe oraz biletów miesięcznych na okaziciela - uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie KZK GOP.
- bilety uprawniające do przejazdu na terenie jednej gminy (miasta) o nominale 2,40 zł lub odpowiednim, (w przypadku zmiany nominału przez KZK GOP) - maksymalnie 9000 szt.
-bilety uprawniające do przejazdu na terenie dwóch gmin ( miast) o nominale 3,00 zł lub odpowiednim, (w przypadku zmiany nominału przez KZK GOP) -maksymalnie 12000 szt.
-bilety miesięczne na okaziciela o nominale 120,00 zł lub odpowiednim , (w przypadku zmiany nominału przez KZK GOP) -maksymalnie 280 szt.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie partiami na podstawie miesięcznych zleceń określających ilość i rodzaj biletów .
Wykonawca dostarczać będzie bilety najpóźniej na siedem dni roboczych przed końcem danego miesiąca pod adres : Uniwersytet Śląski Katowice, ul Bankowa 12 pok 18.
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.98.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 02.12.2009.