Katowice: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH
Numer ogłoszenia: 184531 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prenumerata i dostawa do Zamawiającego (poszczególne Jednostki Organizacyjne Zamawiającego) zaprenumerowanych czasopism polskich w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na dwie części:
- w zakresie części A - zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ,
- w zakresie części B - zgodnie z załącznikiem 2b do SIWZ.
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Część A: 2 420, 00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN 00/100).
Część B: 840, 00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści PLN 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 02.12.2009.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH.