Katowice: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 149732 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem- systemu do dokumentacji żeli z wyposażeniem oraz aparatu do elektroforezy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1D do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
część A: System do dokumentacji żeli z wyposażeniem;
część B: Aparat do elektroforezy
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostarczenia, rozładunku i montażu fabrycznie nowej, sprawnej aparatury w:
a) dla części A: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, 40- 007 Katowice ul. Bankowa 9.
b) dla części B: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Anatomii i Cytologii Roślin 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 28
2) udzielenia gwarancji - nie krótszej niż 12 miesięcy (obejmującej wszystkie elementy wyposażenia).
Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa- zgodnie z gwarancją producenta.
3 ) zagwarantowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4) przekazania instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić w przypadkach:
a) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
b) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) zmiany ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.07.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia (w zakresie części A) realizowany jest w ramach projektu:
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego (ZiZoZap), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG ) 01.01.02-24-078/09. Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy ; Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A: System do dokumentacji żeli z wyposażeniem.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B: Aparat do elektroforezy.