Katowice: DOSTAWA ANALIZATORA CNS
Numer ogłoszenia: 100769 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ANALIZATORA CNS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego makroanalizatora elementarnego do oznaczeń węgla, azotu i siarki (CNS) w próbkach stałych i roztworach wodnych ( w trybie CN) z autosamplerem i z automatycznym usuwaniem popiołów po każdej analizie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostarczenia, rozładunku, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego( rok produkcji 2010 r.), sprawnego sprzętu. Miejsce dostawy: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, 40- 007 Katowice ul. Bankowa 9.
2) udzielenia gwarancji: - nie krótszej niż 10 lat na blok piecowy - nie krótszej niż 12 miesięcy na sprzęt (obejmującej wszystkie elementy wyposażenia).
Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa- zgodnie z gwarancją producenta.
3 ) zagwarantowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.
4) przekazania instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim i angielskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
7 300,00 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych PLN 00/100).
- przelewem na rachunek Zamawiającego : Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
- w gwarancjach bankowych lub
- w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu t.j.) należności, w przypadku gdy:
3.1. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
3.2. oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a: 3.2.1. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3.2.2. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
- gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić w przypadkach:
a) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
b) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) zmiany ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.06.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego (ZiZoZap), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG ) 01.01.02-24-078/09. Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy ; Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie