Katowice: Dostawa druków: indeksy, dyplomy, odpisy dyplomów
Numer ogłoszenia: 105547 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków: indeksy, dyplomy, odpisy dyplomów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków: indeksy, dyplomy, odpisy dyplomów itp.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1B - do specyfikacji (specyfikacja dyplomów), oraz w załączniku stanowiącym tekst ślubowania - Załączniki nr 1 oraz załącznikach stanowiących wzory odpisów w językach obcych - Załączniki nr 1b, 2 - 6, 6b, 7-16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przewidzianego nakładu.
3. Wymagany termin oraz sposób realizacji: przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy, wg bieżących potrzeb Zamawiającego - partiami, na podstawie pisemnych zleceń lub do wyczerpania nakładu (wymaganych ilości druków, przewidzianych do realizacji), jeżeli wyczerpanie nakładu nastąpi przed upływem 12 miesięcy. Termin realizacji jednorazowego zlecenia - do 14 dni roboczych licząc od daty przekazania zlecenia.
.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.80.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
a) zmiany cen/-y na korzystniejsze/-ą dla Zamawiającego,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w tym Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 i ust.2 wzoru umowy wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamowien Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamowien Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.69 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.06.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie