Katowice: Remont dźwigu towarowego w budynku stołówki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanej w Sosnowcu ul. Sucha 7, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i materiałów
Numer ogłoszenia: 92399 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dźwigu towarowego w budynku stołówki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanej w Sosnowcu ul. Sucha 7, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i materiałów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont dźwigu towarowego w budynku stołówki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanej w Sosnowcu ul. Sucha 7, wraz dostawą niezbędnych urządzeń i materiałów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach nr 2A i 2B, które stanowią integralną część SIWZ.
.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych PLN 00/100).
- przelewem na rachunek Zamawiającego : Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
- w gwarancjach bankowych lub
- w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu ) należności, w przypadku gdy:
3.1. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
3.2. oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a: 3.2.1. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3.2.2. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
- gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty (wraz z podatkiem VAT), przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie należy wnieść w formie:
- przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 lub
- w poręczeniach bankowych lub
- w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub
- w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu ) należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez zleceniodawcę/dłużnika (Wykonawcę) postanowień umowy, zawartej w skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia winien pokrywać się z terminem obowiązywania umowy, tj. obejmować okres: od daty zawarcia umowy, do dnia zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania po upływie terminu rękojmi (zwrot/zwolnienie nastąpi ciągu 14 dni od daty upływu terminu rękojmi), zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego) oraz obejmować roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne,
- gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić w przypadkach:
a) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
b) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
c) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji.
d) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania robót.
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w § 5ust. 1 i 2 niniejszej mowy, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.68 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p.68 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.05.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie