Katowice: DOSTAWA SOND WIELOPARAMETROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - 4 szt.
Numer ogłoszenia: 98690 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SOND WIELOPARAMETROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - 4 szt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk sond wieloparametrowych wraz z wyposażeniem zwanych dalej aparaturą.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostarczenia fabrycznie nowych, sprawnych sond wraz z wyposażeniem, 2) dokonania ich rozładunku i montażu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego tj. w toni wodnej zbiornika Goczałkowice i rzeki Wisły - wpływ i wypływ ze zbiornika oraz ich uruchomienia.
3) udzielenia gwarancji - nie krótszej niż 12 miesięcy (zarówno na sondy jak i całe wyposażenie). Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa- zgodnie z gwarancją producenta.
4) zagwarantowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Polsce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia o parametrach nie niższych niż wskazane w opisie technicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)
Wadium może być wniesione:
- przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
- w gwarancjach bankowych lub
- w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku gdy:
- zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
- oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a:
- zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
- gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić w przypadkach:
a) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców w zakresie dopuszczonym w SIWZ, lub zmiana z udziału podwykonawcy na samodzielną realizację,
b) zmiany oferowanej aparatury i/lub wyposażenia lub jego elementu w przypadku zaprzestania jego produkcji na urządzenia tego samego producenta o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i właściwościach bez zmiany ceny,
c) zmiany ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówien Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówien Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.05.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego (ZiZoZap), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG ) 01.01.02-24-078/09. Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy ; Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak