Katowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH I OPRAW
Numer ogłoszenia: 53882 - 2010; data zamieszczenia: 26.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH I OPRAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów elektroinstalacyjnych i opraw do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz miejsc dostarczenia artykułów stanowi załącznik nr 2B do Specyfikacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A do Specyfikacji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (o parametrach nie gorszych od wymaganych).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w następujących częściach:
CZĘŚĆ A: artykuły elektroinstalacyjne,
CZĘŚĆ B: oprawy.
5. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz: od 9:00 -13:00 w miejsca wskazane w pkt.1. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia artykułów partiami, przy czym ostatnia partia winna być dostarczona najpóźniej w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie.
6. Okres gwarancji - min. 24 miesiące.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
9. Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.22.10.00-1, 31.21.13.10-4, 31.21.10.00-8, 31.68.10.00-3, 44.11.15.30-5, 31.22.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
a) braku oferowanego asortymentu na rynku. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana tylko w zakresie zmiany oferowanego asortymentu poprzez zobowiązanie się Wykonawcy do dostarczenia innego asortymentu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, bez zmiany wynagrodzenia (z zastrzeżeniem lit. c).
b) zmiany terminu dostawy. W sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (np. siła wyższa), Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę tego terminu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu dostawy wynikającego z oferty.
c) zmiany cen, w sytuacji kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust.1 lub 2 wzoru umowy, wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 06.04.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ A: artykuły elektroinstalacyjne,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B: oprawy..