Katowice: Dostawa samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 16587 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
3. Miejsce dostawy: w przypadku lokalizacji Wykonawcy (salonu sprzedaży) do 20 km od siedziby Zamawiającego, odbiór samochodu nastąpi u Wykonawcy (we wskazanym salonie sprzedaży); w przypadku lokalizacji Wykonawcy (salonu sprzedaży) w odległości powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2010 godzina 09:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 p. 69 IIIp.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 04.03.2010.