Katowice: DOSTAWA WAG PRECYZYJNYCH
Numer ogłoszenia: 8654 - 2010; data zamieszczenia: 11.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WAG PRECYZYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wag precyzyjnych (waga precyzyjna analityczna - 1 szt., waga precyzyjna - 1 szt., waga precyzyjna - 1 szt., waga precyzyjna - szt. 2), zwanych dalej wagami. Miejscem dostarczenia wag będzie siedziba Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy producentów oraz produktów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
Powyższe wskazania mają charakter przykładowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji - zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta - minimum12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna produkty, których parametry techniczne są takie same lub lepsze, niż te, które zostały wskazane (jako przykładowe) załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 42.92.31.10-6, 38.31.00.00-1, 38.31.11.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, IIIp., pok. 69, 40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Śląski Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, IIIp.,pok. 69, 40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).