Katowice: DOSTAWA MIKROSKOPÓW
Numer ogłoszenia: 421950 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIKROSKOPÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych mikroskopów, rok produkcji 2009.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania montażu i uruchomienia oferowanych mikroskopów a także przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
nr 1) część A - mikroskop stereoskopowy MSZ - 10 szt.
nr 2) część B - mikroskop stereoskopowy - 4 szt.
nr 3) część C - mikroskop laboratoryjny - 12 szt.
nr 4) część D - mikroskop polaryzacyjny z kamerą - 1 szt.
nr 5) część E - mikroskop odwrócony do badań z wykorzystaniem technik fluorescencji i kontrastu reliefowego - 1 szt.
nr 6) część F - mikroskop kontrastowo-fazowy do obserwacji jasno i ciemnopolowych - 1 szt.
nr 7) część G - mikroskop biologiczny do badań w świetle przechodzącym - 16 szt.
nr 8) część H - mikroskop stereoskopowy laboratoryjny - 4 szt.
nr 9) część I - mikroskop przenośny ALL- IN - 2 szt.
nr 10) część J - mikroskop badawczy o obudowie modułowej - 1 szt.
nr 11) część K - mikroskop badawczy biologiczny wraz z systemem cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych - 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z podziałem wskazanym w pkt. 3, stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępny min. na stronie internetowej Zamawiającego.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy urządzeń, które spełniają wymagania Zamawiającego. Należy traktować je jedynie jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna mikroskopy o parametrach technicznych takich samych lub wyższych jak wskazane w SIWZ.
Termin realizacji zamówienia wynosi:
w zakresie części A, B, C, D, G, H, I - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
w zakresie części E, F - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
w zakresie części J, K - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wymagany okres gwarancji:
w zakresie części A, C, D, E, F, G, H, J, K - nie mniej niż 24 miesiące,
w zakresie części B, I - nie mniej niż 12 miesięcy
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie obejmującym (transport) dostarczenie mikroskopów do Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.80.00-9, 38.51.52.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - mikroskop stereoskopowy MSZ - 10 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - mikroskop stereoskopowy - 4 szt.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - mikroskop laboratoryjny - 12 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - mikroskop polaryzacyjny z kamerą - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część E - mikroskop odwrócony do badań z wykorzystaniem technik fluorescencji i kontrastu reliefowego - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część F - mikroskop kontrastowo-fazowy do obserwacji jasno i ciemnopolowych - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: część G - mikroskop biologiczny do badań w świetle przechodzącym - 16 szt..


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: część H - mikroskop stereoskopowy laboratoryjny - 4 szt.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: część I - mikroskop przenośny ALL- IN - 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: część J - mikroskop badawczy o obudowie modułowej - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: część K - mikroskop badawczy biologiczny wraz z systemem cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych - 1 szt..