Katowice: DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO - 55.200 kg.
Numer ogłoszenia: 217773 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO - 55.200 kg..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego 55.200 kg azotu ciekłego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
W cenę przedmiotu zamówienia wliczona jest całkowita wartość zamawianego azotu ciekłego, każdorazowa dostawa oraz każdorazowy koszt napełnienia zbiorników.
Okres realizacji zamówienia - 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zamówień składanych telefonicznie przez Zamawiającego.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz o wielkości dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.
Uniwersytet Śląski posiada dwa zbiorniki stacjonarne - jeden o pojemności 3 000 kg (ul. Uniwersytecka 4 - budynek Instytutu Fizyki)
oraz drugi - o pojemności 500 kg (ul. Bankowa 12 - budynek Rektoratu, Wydział Informatyki i Naukach o Materiałach).
Z uwagi na trudności dojazdowe do zbiorników, Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej dróg dojazdowych oraz przyłączy do napełniania zbiorników. Zamawiający podkreśla, iż azot może być dostarczany wyłącznie samochodem o małych gabarytach (ograniczona długość, odpowiedni promień skrętu), posiadającym przyłącza do napełniania zbiorników.
Napełnianie zbiornika o poj. 3 000 kg (przy ul. Uniwersyteckiej 4) może odbywać się przez całą dobę.
Napełnianie zbiornika 500 kg (przy ul. Bankowej 12) musi odbywać się w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze przy udziale pracownika Uniwersytetu Śląskiego.
Dostawy do poszczególnych zbiorników będą fakturowane oddzielnie, wg dowodów dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał zamówienia samodzielnie tzn. bez udziału podwykonawców .
Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.18.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).