Katowice: DOSTAWA ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU OGRODNICZEGO - WYKASZARKI MECHANICZNE Z NAPĘDEM SPALINOWYM
Numer ogłoszenia: 428410 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU OGRODNICZEGO - WYKASZARKI MECHANICZNE Z NAPĘDEM SPALINOWYM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, zmechanizowanego sprzętu ogrodniczego w postaci wykaszarek machanicznych z napędem spalinowym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) w zakresie części A-wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym 1 szt.
b) w zakresie części B-wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym - 1 szt.
c) w zakresie części C-wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.16.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12, III p., pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69 40-007 KATOWICE..

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 06.02.2010.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - wykaszarka mechaniczna żyłkowa napędzana silnikiem spalinowym - szt. 1.