Katowice: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH
Numer ogłoszenia: 387912 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych części komputerowych, które mają współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami.
Osoba dokonująca montażu jak i uruchomienia winna posiadać odpowiednią wiedzę jak i uprawnienia do dokonywania przedmiotowego montażu i uruchomienia.
Wykonawca dokona montażu oraz uruchomienia zamówionych części tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Go o takiej konieczności.
Koszty tej usługi muszą być wliczone w cenę podaną w ofercie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B,2C i 2D do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na następujące części:
nr 1) część A - części komputerowe;
nr 2) część B - urządzenia sieciowe aktywne,
nr 3) część C - zestaw do szyfrowania.
nr 4) część D - zasilacze awaryjne
Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części A,C,D - 14 dni od daty zawarcia umowy,
w zakresie części B - 7 dni od daty otrzymania zamówienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna części komputerowe, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w załącznikach nr 2A, 2B ,2C oraz 2D pod warunkiem, że będą bezbłędnie współpracować z pracującymi u Zamawiającego jednostkami i w sieciach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany okres gwarancji:
- dożywotnia gwarancja na (kości pamięci),
- w przypadku pozostałych części okres gwarancji nie może być krótszy, niż podany przez producenta lub głównego dystrybutora na terenie kraju.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał zamówienie samodzielnie tzn. bez udziału podwykonawców .
Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.71.00-0, 30.23.61.10-6, 30.23.31.41-1, 32.42.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
w zakresie części A-860,00 PLN - słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych zł 00/100 PLN,
w zakresie części B - 3000,00 PLN - słownie: trzy tysiące złotych zł 00/100 PLN,
w zakresie części C - 600,00 PLN - słownie: sześćset zł 00/100 PLN,
w zakresie części D - 450,00 PLN- słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych zł 00/100
Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego :
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - części komputerowe.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - urządzenia sieciowe aktywne.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - zestaw do szyfrowania.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - zasilacze awaryjne.