Katowice: DOSTAWA I INSTALACJA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO SALI AUDIOWIZUALNEJ
Numer ogłoszenia: 197339 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I INSTALACJA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO SALI AUDIOWIZUALNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oświetlenia scenicznego sali audiowizualnej, zwanego dalej urządzeniami oświetleniowymi.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i zamontowania urządzeń oświetleniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
Miejsce realizacji zamówienia -
Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji
Ul. Bielska 62; 43-400 Cieszyn.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy produktów i producentów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jednak jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.22.41.00-3, 44.32.10.00-6, 42.51.43.00-5, 31.53.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).