Katowice: DOSTAWA MIERNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU POMIAROWEGO
Numer ogłoszenia: 185715 - 2009; data zamieszczenia: 22.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIERNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU POMIAROWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mierników oraz drobnego sprzętu pomiarowego (zwanego dalej urządzeniami) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
W zakresie części A - mierniki wielofunkcyjne,
W zakresie części B - regulatory temperatury,
W zakresie części C - mostki rlc,
W zakresie części D - wysokościomierze,
W zakresie części E - rejestratory,
W zakresie części F - batymetr,
W zakresie części G - miernik przemieszczania,
W zakresie części H - osmometr,
W zakresie części I - czujniki tlenowe.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze) jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).
Termin realizacji zamówienia - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny na terenie Polski.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców wyłącznie w zakresie obejmującym transport (dostarczenie urządzeń) do Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.55.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - mierniki wielofunkcyjne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - regulatory temperatury.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - mostki rlc.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D - wysokościomierze.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część E - rejestratory.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część F - batymetr.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część G - miernik przemieszczania.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część H - osmometr.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część I - czujniki tlenowe.