Katowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Numer ogłoszenia: 177111 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego artykułów higienicznych - ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, zwanych dalej artykułami.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wskazane ilości są wielkościami maksymalnymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i rozładowania zamawianych artykułów higienicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego tj: w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Sosnowcu, w Cieszynie i w Chorzowie.
Zamówienie realizowane będzie przez okres 6 miesięcy, sukcesywnie, partiami, do czasu wyczerpania całości przedmiotu zamówienia, na podstawie zamówień wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienia mogą być składane faksem, telefonicznie lub pisemnie. Każdorazowe zamówienie określi ilość zamawianych artykułów.
Termin realizacji poszczególnych zamówień ma wynosić nie więcej niż 2 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
10. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetrowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00-6, 33.76.10.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).