Katowice: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
Numer ogłoszenia: 242176 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji i w najlepszym gatunku jakości odzieży roboczej i ochronnej (dalej: artykuły). Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia będą budynki jednostek Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowane w Katowicach, Sosnowcu oraz Cieszynie. Zamówienie obejmuje dostarczanie oraz rozładunek artykułów w pomieszczeniach ww. budynków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamówienie będzie realizowane przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy albo do wyczerpania określonych w SIWZ ilości artykułów, jeżeli ich wyczerpanie nastąpi przed upływem tego terminu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień wystawianych przez Zamawiającego, a wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanych dalej zamówieniami.
4. Realizacja każdego z zamówień złożonych przez Zamawiającego w formie pisemnej, lub w formie faksu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia otrzymania zamówienia. W każdorazowym zamówieniu zostanie określona ilość, rodzaj i rozmiary artykułów.
5. Dostarczanie artykułów w ramach poszczególnych partii będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.
6. Wymagany okres gwarancji dla artykułów - minimum 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji dla danej partii artykułów rozpoczyna się od daty ich odbioru (potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ilościowo - jakościowego) w ramach poszczególnych zamówień.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
8. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.22.21.00-2, 83.32.00.00-5, 18.44.33.20-5, 18.81.00.00-0, 18.81.22.00-6, 18.81.50.00-5, 18.81.51.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji:
a) zaprzestania produkcji oferowanego artykułu oraz rozpoczęcia produkcji nowego artykułu o równych lub lepszych parametrach,
b) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty.
c) w zakresie zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 11:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie