Katowice: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
Numer ogłoszenia: 228616 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji i w najlepszym gatunku jakości odzieży roboczej i ochronnej (dalej: artykuły). Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia będą budynki jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 28 oraz w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 60. Zamówienie obejmuje dostarczanie oraz rozładunek artykułów w pomieszczeniach ww. budynków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia ilość artykułów jest wielkością orientacyjną. Ze względu na różnice cech użytkowych odzieży w zależności od indywidualnego projektu danego wyrobu ostateczna lista ilości artykułów w poszczególnych rozmiarach zostanie sporządzona pisemnie na podstawie uzgodnień z Wykonawcą po zawarciu umowy. W celu dokonania uzgodnień i sporządzenia wspomnianej listy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako wzór po 1 sztuce każdego z rodzajów oferowanych artykułów we wszystkich rozmiarach (S, M, L, XL, XXL, XXXL) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający sporządzi listę oraz dokona zwrotu wzorów oferowanych artykułów w terminie 14 dni od ich otrzymania. Czynność przekazania i zwrotu wzorów oferowanych artykułów zostanie potwierdzona na piśmie. Zamówienie (przygotowane według ww. listy) będzie realizowane przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy albo do wyczerpania określonych w SIWZ ilości artykułów, jeżeli ich wyczerpanie nastąpi przed upływem tego terminu. Zamówienie w zakresie obu części będzie realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień wystawianych przez Zamawiającego, a wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanych dalej zamówieniami.
3. Realizacja każdego z zamówień złożonych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub w formie faksu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia otrzymania zamówienia.
4. Dostarczanie artykułów w ramach poszczególnych partii będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. W każdorazowym zamówieniu zostanie określony rodzaj i ilość zamawianych artykułów.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) w zakresie części A - Kurtki ocieplane i przeciwdeszczowe, w tym męskie 47 szt. i damskie 114 szt.
b) w zakresie części B - Kurtki ocieplane i przeciwdeszczowe, w tym męskie 67 szt. i damskie 30 szt.
6.Wymagany okres gwarancji dla artykułów - minimum 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji dla danej partii artykułów rozpoczyna się od daty ich odbioru (potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ilościowo - jakościowego) w ramach poszczególnych zamówień.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
8. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.22.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- w zakresie części A - 1.100,00 PLN - tysiąc sto złotych 00/100,
- w zakresie części B - 700,00 PLN - siedemset złotych 00/100,
2. Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.).
3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi / wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku gdy oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a:
1) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
- gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 niniejszej Specyfikacji.
6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI pkt ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp.
7. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
8. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2. którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji:
a) zaprzestania produkcji oferowanego artykułu oraz rozpoczęcia produkcji nowego artykułu o równych lub lepszych parametrach,
b) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty.
c) w zakresie zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2010 godzina 11:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - Kurtki ocieplane i przeciwdeszczowe w tym: męskie 47 szt. i damskie 114 szt.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - Kurtki ocieplane i przeciwdeszczowe, w tym: męskie 67 szt. i damskie 30 szt.