Katowice: DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRÓW
Numer ogłoszenia: 167853 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych spektrofotometrów, rok produkcji 2009, zwanych dalej urządzeniami.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania montażu i uruchomienia oferowanych urządzeń a także przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi, dla pracowników Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
w zakresie części A - spektrofotometr UV-VIS - 1szt,
w zakresie części B - spektrofotometr UV-VIS - 1szt,
w zakresie części C - spektrofotometr punktowy VIS - 4 szt.
Opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępny min. na stronie internetowej Zamawiającego.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwę producenta i numer produktu, który spełnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jedynie jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji zamówienia - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy (dotyczy wszystkich części).
Okres gwarancji - nie mniej niż 12 miesięcy.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie obejmującym (transport) dostarczenie urządzeń do Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN) lub w EURO. Dla potrzeb porównania cen ofert, Zamawiający przyjmie kurs EURO zgodnie z tabelą sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.30.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie realizowane jest w ramach projektu UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - spektrofotometr UV-VIS - 1szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - spektrofotometr UV-VIS - 1szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - spektrofotometr punktowy VIS - 4szt..