Katowice: DOSTAWA MEBLI, KRZESEŁ I FOTELI
Numer ogłoszenia: 212792 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MEBLI, KRZESEŁ I FOTELI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji mebli, krzeseł i foteli zwanych dalej (meblami).
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, rozładowania oraz montażu zamawianych mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego tzn. w budynkach jednostek Uniwersytetu Śląskiego tj.:
a) Osiedla Akademickiego w Sosnowcu (Dom Studenta nr 4),
b) Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Katowicach
c) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach,
d) Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu,
e) Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach,
f) Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach,
g) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A oraz 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia po cenach zaoferowanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część załącznika nr 2A oraz 2B do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
Nr 1) część A - Meble i krzesła akademickie,
Nr 2) część B - Meble i fotele biurowe.
Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli (meble powinny zostać skręcone, Zamawiający nie dopuszcza mebli klejonych) z uwzględnieniem ich dostosowania (po uprzednim dokonaniu stosownych pomiarów), do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach (dotyczy to w szczególności rur kanalizacyjnych, wodociągowych oraz grzejników).
Po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do jej realizacji, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę (odcienie) mebli spośród kolorów oferowanych przez Wykonawcę. Wybór kolorystyki mebli nie ma wpływu na ich cenę.
.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.12.00-8, 39.13.21.00-7, 39.14.11.00-3, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
a) w zakresie części A - 1.100,00 PLN - tysiąc sto złotych 00/100,
b) w zakresie części B - 1.500,00 PLN - tysiąc pięćset złotych 00/100,
Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w przypadku:
a) zmiany terminu dostawy - w sytuacji uzasadnionej, gdy brak jest możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego np. przedłużających się prac remontowo - budowlanych pomieszczeń, w których mają być zainstalowane meble,
b) w zakresie zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/node/34621
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 11:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - Meble i krzesła akademickie.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - Meble i fotele biurowe.