Katowice: DOSTAWA WSTĘPNIE ZADRUKOWANYCH BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Numer ogłoszenia: 147889 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WSTĘPNIE ZADRUKOWANYCH BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wstępnie zadrukowanych blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej w ilości 15.000 sztuk.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Termin realizacji zamówienia:
a) I dostawa 6.000 sztuk w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
b) II dostawa 9.000 sztuk w terminie do 30.10.2009 r.
4. Okres gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące.
5. Miejsce dostawy - Magazyn Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 11.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
7. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.16.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Śląski Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12 40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Uniwersytet Śląski Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12, pok. 69 40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).