Katowice: Dostawa mikroskopów
Numer ogłoszenia: 294018 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mikroskopów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych mikroskopów, rok produkcji 2009.
2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania montażu i uruchomienia oferowanych mikroskopów a także przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników Zamawiającego.
3.Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
A) w zakresie części A - mikroskop stereoskopowy - szt. 4,
B) w zakresie części B - halogenowy oświetlacz światłowodowy - szt. 4,
C) w zakresie części C - mikroskop biologiczny - szt.1,
D) w zakresie części D - mikroskop z wyposażeniem do obserwacji jasnopolowych - szt.1.
4. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z podziałem wskazanym w pkt. 2, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
6. Termin realizacji zamówienia:
a) W zakresie część i A, B, C - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
b) W zakresie części D - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
7. Okres gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące.
8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie obejmującym (transport) dostarczenie mikroskopów do Zamawiającego.
10. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.80.00-9, 38.51.91.00-7, 38.51.00.00-3, 38.51.52.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40 - 007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2009 godzina 10:30, miejsce:
Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, pok. 69
40 - 007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu UNIWERSYTET PARTNEREM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (UPGOW) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
Działania 4.1. Wzmocnienie rozwoju potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy;
Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - mikroskop stereoskopowy - szt. 4.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - halogenowy oświetlacz światłowodowy - szt. 4.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - mikroskop biologiczny - szt.1.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - mikroskop z wyposażeniem do obserwacji jasnopolowych - szt.1.