Katowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Numer ogłoszenia: 295030 - 2009; data zamieszczenia: 27.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów gospodarstwa domowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz miejsc dostarczenia artykułów stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
a) w zakresie części A - drobny sprzęt AGD
b) w zakresie części B - chłodziarko-zamrażalki przenośne
c) w zakresie części C - sprzęt wolnostojący - chłodziarko-zamrażalki
d) w zakresie części D - pralka
4. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawę należy realizować w godzinach od 09:00 do 13:00 w dni robocze.
5. Okres gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna artykuły, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w załącznikach nr 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 9. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.11.10-3, 39.71.13.62-4, 39.70.00.00-9, 39.71.34.30-6, 42.71.61.20-5, 42.71.62.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40 - 007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2009 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, pok. 69
40 - 007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - drobny sprzęt AGD.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - chłodziarko-zamrażalki przenośne.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - sprzęt wolnostojący - chłodziarko-zamrażalki.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: części D - pralka.