Katowice: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Numer ogłoszenia: 295626 - 2009; data zamieszczenia: 27.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego sprzętu komputerowego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
A) w zakresie części A - notebook - 1 szt.,
B) w zakresie części B - urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt,
C) w zakresie części C - notebook - 2 szt,
D) w zakresie części D - notebook - 1 szt,
E) w zakresie części E - notebook - 1 szt,
F) w zakresie części F - drukarka - 1 szt.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F do SIWZ odpowiadające podziałowi na poszczególne części. Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy producentów i numery produktów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jednak jako nazwy przykładowe.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Opis kryteriów równoważności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Termin realizacji zamówienia - do 35 dni od daty zawarcia umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
6. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
a) w zakresie części A - 90,00 PLN - słownie: dziewięćdziesiąt zł 00/100 PLN,
b) w zakresie części B - 110,00 PLN - słownie: sto dziesięć zł 00/100 PLN,
c) w zakresie części C - 110,00 PLN - słownie: sto dziesięć zł 00/100 PLN,
d) w zakresie części D - 80,00 PLN - słownie: osiemdziesiąt zł 00/100 PLN,
e) w zakresie części E - 35,00 PLN - słownie: trzydzieści pięć zł 00/100 PLN,
f) w zakresie części F - 15,00 PLN - słownie: piętnaści zł 00/100 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, pok. 69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje następujące projekty:
1) Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
2) Start - Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 - Transfer wiedzy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - notebook - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - notebook - 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - notebook - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część E - notebook - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część F - drukarka - 1 szt..