Katowice: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ
Numer ogłoszenia: 148861 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej (zwanej dalej urządzeniami laboratoryjnymi) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
a) W zakresie części A - mineralizator i wagi analityczne,
b) W zakresie części B - system oczyszczania wody,
c) W zakresie części C - wytrząsarki i miniwirówka,
d) W zakresie części D - urządzenie do wytwarzania suchego lodu,
e) W zakresie części E - wirówka laboratoryjna z wirnikami,
f) W zakresie części F - mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem i rotorem,
g) W zakresie części G - wytrząsarka.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia laboratoryjne, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).
5. Termin realizacji zamówienia - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
6. Okres gwarancji:
a) w zakresie części C - nie mniej niż 12 miesięcy,
b) w zakresie części F i G - nie mniej niż 24 miesiące,
c) w pozostałych częściach zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
7. Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny na terenie Polki.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców wyłącznie w zakresie obejmującym transport (dostarczenie urządzeń laboratoryjnych) do Zamawiającego.
9. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 42.93.10.00-1, 42.93.11.00-2, 42.51.32.00-7, 42.91.00.00-8, 38.31.11.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2009 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, pok. 69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - mineralizator i wagi analityczne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - system oczyszczania wody.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - wytrząsarki i miniwirówka.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - urządzenie do wytwarzania suchego lodu.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część E - wirówka laboratoryjna z wirnikami,.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część F - mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem i rotorem,.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: część G - wytrząsarka.