Katowice: DOSTAWA ARMATURY ŁAZIENKOWEJ, CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ ORAZ ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH
Numer ogłoszenia: 190918 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARMATURY ŁAZIENKOWEJ, CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ ORAZ ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji, w najwyższym gatunku jakości - armatury łazienkowej, ceramiki łazienkowej oraz elementów hydraulicznych (zwanych dalej artykułami).
Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie Magazyn Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Zamówienie obejmuje dostarczanie oraz rozładunek artykułów w pomieszczeniach ww. magazynu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia ilość artykułów jest wielkością maksymalną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie będzie realizowane do 31.12.2010 r. albo do wyczerpania określonych w SIWZ ilości, jeżeli ich wyczerpanie nastąpi po upływie tego terminu, sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Realizacja każdego z zamówień cząstkowych złożonych przez Zamawiającego w formie faksu, telefonicznie, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Dostarczanie artykułów w ramach zamówień cząstkowych będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.
W każdorazowym zamówieniu cząstkowym zostanie określony rodzaj i ilość zamawianych artykułów.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia po cenach zaoferowanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część załącznika nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego asortymentu artykułów, które Zamawiający wskazał w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia, będą podlegały odrzuceniu, jako nieodpowiadające treści SIWZ.
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest m.in. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.20.00-9, 42.13.00.00-9, 42.13.10.00-6, 42.13.12.60-6, 44.16.32.40-4, 44.16.74.00-2, 44.21.23.13-6, 44.41.10.00-4, 44.41.13.00-7, 44.41.17.10-4, 44.41.17.40-3, 44.41.17.50-6, 44.53.15.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji:
a) zaprzestania produkcji oferowanego artykułu oraz rozpoczęcia produkcji nowego artykułu o równych lub lepszych parametrach,
b) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/node/34621
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 11:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie