Katowice: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Numer ogłoszenia: 272702 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego środków czystości.
2.Zamówienie realizowane będzie do 31.12.2009 r., sukcesywnie, partiami, bądź do czasu wyczerpania całości zamówienia.
3.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie Zamawiającego na podstawie zamówień wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.Każdorazowe zamówienie określać będzie ilość i rodzaj zamawianych środków czystości.
5.Termin realizacji poszczególnych zamówień ma wynosić nie więcej niż 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
6.Dostawę należy realizować w godzinach od 07:30 do 10:00 w dni robocze do magazynu Uniwersytetu Śląskiego położonego się w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru.
7.Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia, zależnie od bieżących potrzeb.
8.Zamawiający wymaga aby oferowane artykuły były fabrycznie nowe.
9.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna artykuły, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w załączniku nr 2 do SIWZ.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
12.Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.12.00-8, 39.52.51.00-9, 24.45.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40 - 007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2009 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12 pok. 69
40 - 007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).