Katowice: DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ
Numer ogłoszenia: 175412 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji - 2010) aparatury pomiarowej (zwanej dalej: sprzętem). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, montażu, uruchomienia, a także do przeprowadzenia szkolenia użytkowników sprzętu w zakresie jego obsługi. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr od 2A do 2 E do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) część A - Spektrofotometr UV/VIS do analizy RNA 1 szt.,
b) część B - Spektrofluorymetr 1 szt.,
c) część C - System do ilościowego oznaczania PCR w czasie rzeczywistym 1 szt.,
d) część D - Przystawka nisko i średniotemperaturowa do dyfraktometru D/MAX Rapid II 1 szt.,
e) część E - Spektrofotometr UV/VIS 1 szt.
4. Okres gwarancji na urządzenia:
a) w zakresie części A - minimum 24 miesiące,
b) w zakresie części B - minimum 12 miesięcy,
c) w zakresie części C - minimum 24 miesiące,
d) w zakresie części D - minimum 12 miesięcy,
e) w zakresie części E - minimum 12 miesięcy.
5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.
6. Czas naprawy w okresie gwarancji - 14 dni.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie dostarczenia (transportu) sprzętu.
8.Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.54.00.00-2, 38.41.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- w zakresie części A - 615,00 PLN - sześćset piętnaście 00/100,
- w zakresie części B - 2.700,00 PLN - dwa tysiące siedemset 00/100,
- w zakresie części C - 6390,00 PLN - sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 00/100,
- w zakresie części D - 4600,00 PLN - cztery tysiące sześćset 00/100, - w zakresie części E - 540,00 PLN - pięćset czterdzieści 00/100, 2. Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.).
3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi / wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku gdy oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a:
1) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
- gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ.
6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI pkt ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp.
7. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
8. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1) w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2) którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny atest PZH lub równoważny dla komory laminarnej (w ramach systemu do ilościowego oznaczania PCR w czasie rzeczywistym - część C postępowania), protokół z badania integralności filtrów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu dostawy wynikającego z oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia w ramach części A, B i C postępowania realizowany jest w ramach projektu:
Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - Spektrofotometr UV/VIS do analizy RNA 1 szt.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - Spektrofluorymetr 1 szt.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - System do ilościowego oznaczania PCR w czasie rzeczywistym 1 szt.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część D - Przystawka nisko i średniotemperaturowa do dyfraktometru D/MAX Rapid II 1 szt.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część E - Spektrofotometr UV/VIS 1 szt.