Katowice: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH
Numer ogłoszenia: 127713 - 2009; data zamieszczenia: 05.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych części komputerowych, które mają współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami.
Osoba dokonująca montażu jak i uruchomienia winna posiadać odpowiednią wiedzę jak i uprawnienia do dokonywania przedmiotowego montażu i uruchomienia.
Wykonawca dokona montażu oraz uruchomienia zamówionych części tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Go o takiej konieczności.
Koszty tej usługi muszą być wliczone w cenę podaną w ofercie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B i 2C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na następujące części:
w zakresie części A - części komputerowe;
w zakresie części B - urządzenia sieciowe,
w zakresie części C - półka do macierzy dyskowej Sun Storage Tek.
Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części A - 21 dni od daty zawarcia umowy,
w zakresie części B - 21 dni od daty otrzymania zamówienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy,
w zakresie części C - 49 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna części komputerowe, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w załącznikach nr 2A, 2B oraz 2C pod warunkiem, że będą bezbłędnie współpracować z pracującymi u Zamawiającego jednostkami i w sieciach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany okres gwarancji:
- min. 36 miesięcy na macierz dyskową,
- dożywotnia gwarancja na (kości pamięci),
- w przypadku pozostałych części okres gwarancji nie może być krótszy, niż podany przez producenta lub głównego dystrybutora na terenie kraju.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał zamówienie samodzielnie tzn. bez udziału podwykonawców.
Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Dostawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.71.00-0, 30.23.61.10-6, 30.23.31.41-1, 32.42.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69 40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69 40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - części komputerowe.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - urządzenia sieciowe.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - półka do macierzy dyskowej Sun Storage Tek.