Katowice: DOSTAWA WIDEOPROJEKTORÓW
Numer ogłoszenia: 125321 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WIDEOPROJEKTORÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego wideoprojektorów zwanych dalej urządzeniami.
Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
w zakresie części A - wideoprojektor ( np. BENQ MP 623) szt.1,
w zakresie części B - wideoprojektor (np. BENQ MP 724) szt.1,
w zakresie części C - wideoprojektor (np. BENQ MP 512) szt.1,
w zakresie części D - wideoprojektor (np.BENQ MP 523 ) szt.1,
w zakresie części E - wideoprojektor (np. EPSON EMP 1700) szt.2,
w zakresie części F - wideoprojektor (np. EPSON EMP 1717 ) szt.1 ,
w zakresie części G - wideoprojektor (np. EPSON EB-G5300NL) szt.1 ,
w zakresie części H - wideoprojektor (np. OPTOMA EP 726i) szt.2,
w zakresie części I - wideoprojektor (np. OPTOMA EP 727i) szt.1,
w zakresie części J - wideoprojektor (np.SANYO PLC - XU 75) szt.1 ,
w zakresie części K - wideoprojektor (np.PANASONIC PT-LB 60E) szt.1,
w zakresie części L - wideoprojektor (np. TOSHIBA TLP XD 3000) szt 2,
w zakresie części Ł - wideoprojektor (np. CASIO XJ S32) szt.1.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 2.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy producentów i numery produktów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jedynie jako nazwy przykładowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji zamówienia - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji :
min. 36 miesięcy na projektory,
na lampy - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie obejmującym (transport) dostarczenie urządzenia do Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.20-7, 32.32.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu UNIWERSYTET PARTNEREM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (UPGOW) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - wideoprojektor ( np. BENQ MP 623) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - wideoprojektor (np. BENQ MP 724) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - wideoprojektor (np. BENQ MP 512) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D - wideoprojektor (np.BENQ MP 523 ) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część E - wideoprojektor (np. EPSON EMP 1700) szt.2,.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część F - wideoprojektor (np. EPSON EMP 1717 ) szt.1 ,.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część G - wideoprojektor (np. EPSON EB-G5300NL) szt.1 ,.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część H - wideoprojektor (np. OPTOMA EP 726i) szt.2,.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część I - wideoprojektor (np. OPTOMA EP 727i) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część J - wideoprojektor (np.SANYO PLC - XU 75) szt.1 ,.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część K - wideoprojektor (np.PANASONIC PT-LB 60E) szt.1,.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część L - wideoprojektor (np. TOSHIBA TLP XD 3000) szt 2,.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część Ł - wideoprojektor (np. CASIO XJ S32) szt.1..