Katowice: DOSTAWA MIERNIKÓW
Numer ogłoszenia: 241252 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIERNIKÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego mierników zwanych dalej urządzeniami.
Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
- w zakresie części A -mierniki cyfrowe,
- w zakresie części B - mierniki.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 2. Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy producentów i numery produktów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jedynie jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji zamówienia (w zakresie obu części) - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres gwarancji - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie obejmującym (transport) dostarczenie urządzenia do Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN) - w przypadku wykonawcy krajowego lub w dolarach amerykańskich (USD) - w przypadku wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb porównania cen ofert, Zamawiający przyjmie kurs USD zgodnie z tabelą sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.60.00-4, 38.42.40.00-3, 38.55.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu UNIWERSYTET PARTNEREM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (UPGOW) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - mierniki cyfrowe.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - mierniki.