Katowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Numer ogłoszenia: 140368 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego artykułów higienicznych i środków czystości (zwanych dalej artykułami). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania i rozładowywania zamawianych artykułów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego tzn. w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego, w:
a) Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
b) Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice,
c) Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice,
d) Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice,
e) Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice,
f) Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice,
g) Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec,
h) Sosnowcu, ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec,
i) Rybniku, ul. Rudzka 13A, 44-200 Rybnik,
j) Chorzowie, Al. Wojska Polskiego 75, 41-516 Chorzów,
k) Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów,
l) Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia ilość artykułów jest wielkością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy, sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Realizacja każdego z zamówień cząstkowych wystawionych przez Zamawiającego w formie faksu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia.
4. Dostarczanie artykułów w ramach zamówień cząstkowych będzie odbywać się w dni robocze w godzinach od 800 do 1000. W każdorazowym zamówieniu zostanie określony rodzaj i ilość zamawianych artykułów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia po cenach zaoferowanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część załącznika nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) w zakresie części A - Artykuły higieniczne,
b) w zakresie części B - Środki czystości.
Oferty niezawierające pełnego asortymentu produktów, które Zamawiający wskazał w ramach danej części będą podlegały odrzuceniu, jako nieodpowiadające treści SIWZ.
7. Wymagany, minimalny okres przydatności do użycia dla poszczególnych artykułów został określony szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
11. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00-6, 33.76.10.00-2, 39.22.43.20-7, 39.74.10.00-6, 33.71.19.00-6, 39.83.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji zaprzestania produkcji oferowanego produktu na produkt o równych lub lepszych parametrach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69 40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - Artykuły higieniczne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - Środki czystości.