Katowice: WYNAJEM AUTOBUSÓW
Numer ogłoszenia: 76541 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYNAJEM AUTOBUSÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu PARTNERZY W NAUCE w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00-124_08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusów do przewozu osób wraz z kierowcą w celu zapewnienia transportu grup uczestników warsztatów (nauczyciele i uczniowie liceów) do miejsca przeprowadzenia warsztatów i z powrotem.
Grupy uczestników liczyć będą ok. 15 osób. Uczestnikami warsztatów będą osoby z województw: śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego.
Warsztaty - głównie czterodniowe, organizowane będą w Ustroniu, Katowicach i Wiśle w zależności od konkretnego warsztatu. Wyjazdy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem wyjazdów stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Orientacyjna ilość kilometrów - 18.000,00 km.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wykazy szkół będących uczestnikami projektu stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy do 31.08.2009r. albo do wyczerpania wartości umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
SIWZ wraz załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu PARTNERZY W NAUCE w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND POKL 03.03.04-00-124_08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie.