Katowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Numer ogłoszenia: 73333 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów gospodarstwa domowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Wykaz miejsc dostarczenia sprzętu AGD stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy produktów i producentów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jednak jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych z podziałem na następujące części:
w zakresie części A - drobny sprzęt AGD,
w zakresie części B - lodówki i zamrażarki,
w zakresie części C - zmywarki.
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawy odbywać się mogą w dni robocze w godz: od 9:00 -13:00.
Okres gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.72.10.00-2, 39.71.71.00-2, 39.70.00.00-9, 39.71.11.00-0, 39.71.11.20-6, 39.71.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - drobny sprzęt AGD.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - lodówki i zamrażarki.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - zmywarki.